Zināšanu paaugstināšana par REACH


REACH
(angl. Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) regula ir pieņemta un visā Eiropas Savienībā stājusies spēkā 2007. gada 01. jūnijā. Regulas prasības tiks ieviestas pakāpeniski aptuveni 11 gadu laikā. REACH regula būtiski mainīs pamatprincipus un atbildības ķīmisko vielu un produktu apritē, līdz ar to būs nepieciešami speciālisti, kas jaunās prasības un atbildības spēs izskaidrot iesaistītajām pusēm, kā arī nākotnē kontrolēt regulas prasību ieviešanu. 

Projekta mērķis
: Paaugstināt vides ekspertu zināšanas par REACH

Projekta mērķa grupa
ir vides eksperti, kas darbojas ķīmisko vielu pārvaldības jomā. Lai piedāvātu ilgtspējīgu atbalstu veiksmīgai REACH regulas prasību ieviešanai ir nepieciešams paaugstināt vides ekspertu zināšanas. Projekta mērķi plānots sasniegt, izveidojot apmācību materiālus par REACH un apmācot vides ekspertus, kas savukārt šīs zināšanas pēc tam varēs piedāvāt plašākai mērķa auditorijai.

 Projekta aktivitātes:
- situācijas analīze partneru valstīs - kādas ir iesaistītās puses, institucionālā struktūra, kas valstīs paveikts REACH ieviešanai, kas plānots nākotnē;
- vispārīga rokasgrāmata rūpniecības uzņēmumiem;
- informatīvi semināri vides ekspertiem par REACH;
- apmācības vides ekspertiem par REACH;
- brošūra "Vai Jūs zināt, kas ir REACH?"
- projekta materiālu un citu rezultātu izplatīšana ieinteresēto pušu pārstāvjiem.

Projekta rezultātus var izmantot:
- konsultanti un mācībspēki;
 - ķīmisko vielu ražotāji, importētāji/ tirgotāji un/vai lietotāji partneru valstīs;
 - profesionālo (aroda) apmācību institūcijas;
 - valsts iestāžu darbinieki, kas regulāri sazinās ar ķīmisko vielu ražotājiem, importētājiem/ tirgotājiem un/vai lietotājiem;
 - ķīmisko vielu pārvaldības lektori gan valsts izglītības sistēmā, gan privātās izglītības vienībās;
- citas organizācijas, kas darbojas ķīmisko vielu pārvaldības jomā.

Īstenošanas laiks

10/2006 – 03/2008

Projektu finansē

Leonardo Da Vinci programma

Projekta partneri

Vadošais partneris:
Kauņas Tehnoloģijas Universitāte, Vides Inženierzinātņu Institūts (APINI), Lietuva

Sadarbības partneri:
Baltijas Vides Forums-Latvija
Baltijas Vides Forums-Lietuva
Baltijas Vides Forums-Igaunija
Ircon Ltd., Čehijas Republika

Plašāka informācija

Daina Indriksone
Vides eksperte
Tel.: 7357 550
daina.indriksone[at]bef[dot]lv