Sadarbības stiprināšana Ziemeļrietumu Krievijā par bīstamo vielu pārvaldību (CapChemRU)


Projekta mērķis
 : atbalstīt sadarbības stiprināšanas aktivitātes starp dažādām ieinteresētajām pusēm, tādējādi veicinot bīstamo vielu emisiju samazināšanu Baltijas jūras baseina Krievijas daļā. Sanktpēterburgas pilsētā un apkārtējā Ļeņingradas reģionā ūdens un augsnes piesārņojums ar bīstamajām vielām ir ļoti aktuāls jautājums attiecībā uz vides un cilvēku veselību.

 Detalizēti projekta uzdevumi
 - Stiprināt vietējo pušu sadarbību saskaņā ar globālo/ES izpratni par vielu „bīstamību” un bīstamo vielu pārvaldību ar mērķi nākotnē to pielāgot Krievijas Federācijā. Līdzekļi mērķa sasniegšanai ir apmācību kursi.
- Ierosināt konkrētus soļus dažādām iesaistītajām pusēm un dažādos līmeņos (dot rekomendācijas) kā samazināt bīstamo vielu emisijas ūdens vidē; organizējot nelielas sanāksmes dažādām iesaistītajām pusēm Krievijā, problēmas būtu jāidentificē un jāapspriež iespējamie risinājumi.
- Izveidot dažādu ieinteresēto pušu tīklu ziemeļrietumu Krievijā, kam ir nozīmīgi bīstamo vielu un ūdens pārvaldības jautājumi; projekta laikā tiks apzināti dažādi institūciju pārstāvji, kā arī uzsvērta un atbalstīta to sadarbība starptautiskos semināros.
Veicināt dialogu par bīstamo vielu pārvaldību starp varas iestādēm, ražošanas uzņēmumiem, pētniecības institūcijām, NVO un citām ieinteresētajām pusēm; līdzekļi, lai to sasniegtu ir semināri mazās grupās ar apmācību/sadarbības stiprināšanas elementiem, kas tiks organizēti Krievijā.
 - Izstrādāta brošūra, kur tiktu izskaidroti vissvarīgākie termini un bīstamo vielu pārvaldības jautājumi Eiropas Savienībā, kas Krievijas Federācijā atvieglotu vispārējo sapratni par šiem jautājumiem, kā arī veicinot starptautisko dialogu liela mēroga seminārā. Izveidot liela mēroga projekta pieteikumu(s), lai ieviestu piemērotus piesārņojuma samazināšanas pasākumus ZR Krievijā sadarbībā ar Krievijas varas institūcijām un starptautiskajiem partneriem INTRRREG programmas vai citu potenciālo finansējuma avotu ietvaros.

Īstenošanas laiks

10/2008-06/2010

Projektu finansiāli atbalsta

Vācijas Federālā Vides, Dabas aizsardzības un Kodoldrošības Ministrija
Federālā Vides Aģentūra
Eiropas Komisija

Projekta partneri

Vadošais partneris:
Baltijas Vides Forums - Vācija

Sadarbības partneri:
Baltijas Vides Forums - Latvija
Baltijas Vides Forums - Igaunija
Pārrobežu sadarbības centrs Sanktpēterburgā - CTC St. Petersburg

Plašāka informācija

Valters Toropovs
Vides eksperts
Tel. 6735 7546
valters.toropovs[at]bef[dot]lv