Baltijas valstu aktivitātes prioritāro bīstamo vielu piesārņojuma samazināšanai Baltijas jūrā (BaltActHaz)


Galvenais mērķis: atbalstīt Baltijas valstis ES Ūdens struktūrdirektīvas, Direktīvas par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli, Jūras stratēģijas pamatdirektīvas un HELCOM Baltijas jūras rīcības plāna ieviešanā, ar mērķi samazināt bīstamo vielu emisijas.

Detalizēti mērķi:

  • Izpētīt izvēlēto prioritāro vielu un valsts nozīmes piesārņotāju sastopamību notekūdeņos, kanalizācijas ūdeņos un apkārtējā vidē un ierosināt atbilstošas šo vielu samazināšanas un monitoringa metodes; 
  • Uzlabot pašreizējo piesārņojošo darbību atļauju kvalitāti ar mērķi, lai samazinātu bīstamās vielas uzņēmumos; 
  • Uzlabot ķīmisko vielu pārvaldību pilotuzņēmumos; Ieinteresēto pušu sadarbības stiprināšana sistemātiski radot un izplatot informāciju par videi bīstamām vielām un drošas lietošanas nosacījumiem, tādā veidā arī atvieglojot REACH mehānisma īstenošanu;
  • Veicināt dažādu ieinteresēto pušu dialogu (valsts institūcijas, rūpniecības uzņēmumi, zinātnieki u.c.) par sadarbības nepieciešamību, lai uzlabotu bīstamo vielu pārvaldību dažādos to dzīves cikla posmos; 
  • Sadarbība un pieredzes pārņemšana no starptautiskajiem ekspertiem par jaunām likumdošanas attīstības tendencēm attiecībā uz bīstamo vielu kontroli un samazināšanu;
  • Attīstīt koncepciju, lai palielinātu iedzīvotāju apziņu par bīstamajām vielām.

Mērķa grupas: atbildīgās varas iestādes: Vides Ministrijas, Vides Aģentūras, Vides inspekcijas; Ražošanas uzņēmumi; Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas; Vides konsultanti; Iedzīvotāji.

 

Īstenošanas laiks

01/2009-12/2011

Projektu finansē

Eiropas Komisijas finanšu instruments LIFE+
Igaunijas Vides Investīciju centrs
Latvijas un Lietuvas Vides Ministrijas
Igaunijas Sociālo lietu ministrija

Projekta partneri

Vadošais partneris
Baltijas Vides Forums-Igaunija

Sadarbības partneri
Baltijas Vides forums Latvija
Baltijas Vides forums Lietuva
Igaunijas Vides Izpētes centrs
Latvijas Hidroekoloģijas institūts
 Hendrikson&Co (konsultantu uzņēmums)
 Lietuvas Vides aizsardzības aģentūra 
Latvijas Valsts Vides dienests
Viļņas/Klaipēdas/Šauļu reģionālās vides aizsardzības departaments
Tarkon, Estko, Eskaro, Tenax, Kvadro, Western Shipyard uzņēmumi
Siulas Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Vilniaus vandeny

Plašāka informācija

Valters Toropovs
Projeka koordinators Latvijā
Tel. 6735 7546
valters.toropovs[at]bef[dot]lv