Bioloģiskās daudzveidības monitoringa īstenošana saskaņā ar ES Putnu un Biotopu direktīvas prasībām: Baltijas valstu reģionālās sadarbības veicināšana


Projekta vispārējais mērķis ir palīdzēt atbildīgajām institūcijām Lietuvā, Latvijā un Igaunijā īstenot bioloģiskās daudzveidības monitoringa prasības, kuras noteiktas ES Putnu (79/409/EEC) un Biotopu (92/43/EEC) direktīvās.

 Projekta mērķi:
 • sekmēt dialogu starp ekspertiem un valsts institūcijām Baltijas valstīs par monitoringa prasību ieviešanu saskaņā ar ES direktīvām;
 • veicināt ekspertu sadarbību bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmu un atbilstošās metodikas attīstībai Baltijas valstīs;
 • novērtēt esošās monitoringa iespējas Baltijas valstīs un gatavību ieviest ES bioloģiskās daudzveidības monitoringa prasības;
 • veicināt risinājumu rašanu Baltijas reģionā, izmantojot informācijas apmaiņu un diskusijas starp iesaistītajam pusēm monitoringa programmu attīstītībai;
 • attīstīt sadarbību pārrobežu aizsargājamo teritoriju monitoringam; • Iepazīstināt projekta mērķa grupu ar ES bioloģiskās daudzveidības monitoringa prasībām un “veco” ES dalībvalstu pieredzi;
 • veicināt Eiropas Komisijas izstrādāto vadlīniju un rekomendāciju ieviešanu par bioloģiskās daudzveidības monitoringu ES dalībvalstīs.

Mērķa grupa: Baltijas valstu institūcijas, kas atbildīgas par bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmu īstenošanu – eksperti no vides ministrijas, vides aģentūras, aizsargājamo teritoriju administrācijas, zinātniski pētnieciskajiem institūtiem, nevalstiskajām organizācijām Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Aktivitātes
 o Projekta uzsākšanas sanāksme, lai iepazīstinātu ar projektu, tā mērķiem, sagaidāmiem rezultātiem un plānotajām aktivitātēm šo mērķu sasniegšanai (2005.gada 2. marts). 
 o Liels starptautisks seminārs par ES prasībām attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības monitoringu, atskaišu sagatavošanu Eiropas Komisijai, dalībvalstu līdzšinējo pieredzi, problēmām un iespējamiem risinājumiem (2005.gada 3-4. marts).
 o Trīs nelielas ekspertu sanāksmes par praktiskiem bioloģiskās daudzveidības monitoringa aspektiem – monitoringa metodes, iegūto datu salīdzināšanas un izvērtēšanas iespējas, pārrobežu monitorings un citi saistītie jautājumi (1.sanāksme - 25-26.maijs; 2. sanāksme – 15-16. septembris; 3.sanāksme – 6-7.oktobris). 
 o Publikācija, kurā sniegts pārskats par esošajām bioloģiskās daudzveidības monitoringa sistēmām Baltijas valstīs, ES prasībām attiecībā uz ziņojuma sagatavošanu par biotopu un sugu aizsardzību, pieejamiem datiem un rekomendācijām;
 o Projekta apkopojuma (noslēguma) sanāksme, lai iepazīstinātu un pārrunātu projekta laikā gūtos rezultātus (2005.gada 24-25.novembris).

Īstenošanas laiks

02/2005-12/2005

Projektu finansē

Eiropas Savienības Phare 2002 „Baltijas jūras reģiona sadarbības programma Latvijai”

Projekta partneri

Vadošais partneris
Baltijas Vides Forums-Latvija

Sadarbības partneri
Baltijas Vides Forums-Igaunija
baltijas Vides Forums-Lietuva

Plašāka informācija

Daina Indriksone
Projekta vadītāja
Tel. 6735 7550
daina.indriksone[at]bef[dot]lv