Dabas liegums “Raķupes ieleja”. Dabas aizsardzības plāns


Dabas aizsardzības plānus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām izstrādā, lai saskaņotu dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas un reģiona ilgtspējīgas attīstības intereses, nodrošinot teritorijas dabas vērtību saglabāšanu, kā arī lai nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības statusu tām īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kuru aizsardzības nolūkā šī teritorija ir izveidota.

Dabas liegums “Raķupes ieleja” ir nozīmīga boreālo mežu, avotainu purvu un dažādu īpaši aizsargājamu pļavu biotopu aizsardzības vieta (minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi, sausas pļavas kaļķainās augsnēs, sugām bagātas atmatu pļavas, boreālie meži, eitrofas augsto lakstaugu audzes, palieņu pļavas). Teritorijā konstatēts daudz retu augu un dzīvnieku sugu. Nozīmīgs ir arī augstā purva biotops. Dabas lieguma platība ir 2204 ha, tas atrodas Talsu rajona Dundagas un Valdgales pagastu un Ventspils rajona Ances un Puzes pagastu administratīvajās teritorijās. Tas atzīts par NATURA 2000 - Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju.
 
 Aktivitātes:
 - 2006. gada 4. aprīli tika rīkota informatīvā sanāksme, kur visi interesenti tika iepazīstināti ar plāna izstrādes gaitu, mērķiem, uzdevumiem un citiem pasākumiem.
 - 2006. gada 29. augustā notika 1. uzraudzības grupas sanāksme.
 - 2006. gada 20. oktobrī notika 2. uzraudzības grupas sanaksme.
 - 2007. gada 8. februārī notika 3. uzraudzības grupas sanaksme.
 - 2007. gada 8. martā notika dabas lieguma “Raķupes ieleja” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana.
 - 2007. gada 23. martā plāns tika nosūtīts pašvaldībām izskatīšanai.
 - 2007. gada 27. aprīlī notika pēdējā uzraudzības grupas sanāksme.
 - 2007. gada 2. maijā dabas aizsardzības plāns tika iesniegts Dabas aizsradzības pārvaldei

Īstenošanas laiks

03/2006-04/2007

Plāna izstrādi finansē

LIFE-Daba “Palieņu pļavu atjaunošana Eiropas sugām un biotopiem” projekts

Plānu izstrādā

Baltijas Vides Forums-Latvija

Plašāka informācija

Dace Strigune
Projektu koordinatore
Tel. 6735 7560
dace.strigune[at]bef[dot]lv