Dabas resursu nodokļa atbrīvojumu piemērošanas sistēmu darbības efektivitātes novērtējums


Dabas resursu nodoklis Latvijas vides aizsardzības politikas ieviešanā ir būtisks ekonomiskais instruments, kas darbojas jau kopš 1991.gada. Laika gaitā tā pielietojums ir kļuvis plašāks, aptverot jaunas piesārņojuma un dabas resursu grupas.
 Saskaņā ar 2005.gadā pieņemto Dabas resursu nodokļa likumu, šī nodokļa mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.
 Iepakojums, transportlīdzekļi un elektriskās un elektroniskās iekārtas ir ar dabas resursu apliekamie objekti. Jāatzīmē, ka pieredze gan šo preču grupu radīto atkritumu apsaimniekošanā, gan paša nodokļa administrēšanā un kontrolē ir dažāda. Latvijā lielāka pieredze ir administrēt izlietoto iepakojumu (kopš 1995.gada un plašāk no 1997.gada), kamēr dabas resursu nodoklis par nolietoto transportlīdzekļu un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem ir ieviesti vēlāk – respektīvi no 2004.gada 1.oktobra un 2006.gada 1.janvāra.
 2008. gadā Baltijas Vides forums veica pētījumu, kurā tika noskaidrota patreizējā dabas resursu nodokļa atbrīvojumu piemērošanas sistēmu darbības efektivitāte un, ņemot vērā sistēmu pārskatu analīzi un intervijās ar pašiem sistēmu dalībniekiem iegūtos rezultātus, izteikti konkrēti priekšlikumi to darbības uzlabošanai.

Projekta mērķis: 
novērtēt dabas resursu nodokļa atbrīvojumu par iepakojumu, elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un nolietotiem transportlīdzekļiem piemērošanas sistēmu darbības efektivitāti 2006. un 2007. gadā un izstrādāt priekšlikumus to elementu uzlabošanai.

Projekta aktivitātes:
 • Veikta apsaimniekotāju iesniegto darbības pārskatu un to audita ziņojumu analīze;
• Salīdzināti pieejamie dati par apskatāmo preču kopējo, savākto un pārstrādāto apjomu no dažādiem informācijas avotiem, lai novērtētu apsaimniekotāju sniegto ziņu objektivitāti;
• Veiktas sistēmu dalībnieku un atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto uzņēmumu un pašvaldību pārstāvju aptaujas par sistēmas darbības efektivitāti un iespējamiem uzlabojumiem;
• Veikta pašreizējās kontroles sistēmas analīze apskatāmo atkritumu plūsmu apsaimniekošanā, izstrādāti priekšlikumi kontroles sistēmas uzlabošanai;
• Izanalizēta pašreizējā datu aprites sistēma, izstrādāti priekšlikumi tās uzlabošanai. 

Īstenošanas laiks

07/2008-10/2008

Projektu finansē

Latvijas vides aizsardzības fonds

Projektu īsteno

Baltijas Vides Forums-Latvija

Plašāka informācija

Ingrīda Brēmere
Vides eksperte
Tel. 6735 7561
ingrida.bremere[at]bef[dot]lv