Upju efektīvākas pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšana


Saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem ir nepieciešams nodrošināt labu ūdens stāvokli. Lai to sasniegtu, ir jāiesaistās visām pusēm, jo Latvijā pārsvarā upes ir privātas. Valstī ir apmēram 12 000 upju un strautu, tikai 42 no tām ir publiskās upes (0,34% no kopēju ūdensteču skaita), kur valdītājas ir pašvaldības vai valsts, bet pārējās ir privātas upes. Taču, neatkarīgi no piederības, patlaban normatīvajos aktos nav noteikti konkrēti upju valdītāju un īpašnieku pienākumi, prasības un atbildība upju efektīvai apsaimniekošanai un pārvaldībai visā valstī.

Projekts sniegs konceptuālu pamatojumu iespējamiem risinājumiem un priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajā regulējumā. Mērķis: veicināt upju efektīvāku pārvaldību un apsaimniekošanu, lai sekmētu laba stāvokļa sasniegšanu Latvijas virszemes ūdeņos.

Veicamie uzdevumi:
1. Izstrādāt konkrētus konceptuālus tiesību normu pamatojumus un priekšlikumus praktiskai upju pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšanai.
2. Izvērtēt kaimiņvalstu normatīvo regulējumu publisko un privāto upju pārvaldībā un apsaimniekošanā attiecībā uz upju un to pieguļošo krastu īpašnieku, pašvaldību  un valsts institūciju tiesībām un pienākumiem.
3. Sadarboties ar visām upju pārvaldībā iesaistītām mērķa grupām, organizējot un moderējot diskusiju seminārus par konceptuālo pieeju labākam upju pārvaldības un apsaimniekošanas normatīvajam regulējumam.
4. Izstrādāt rekomendācijas normatīvajā aktā/os iekļaujamajam regulējumam upju pārvaldībai un apsaimniekošanai Latvijā.

Īstenošanas laiks

10/2019-06/2020

Projektu finansē

Projekta īstenotājs

Baltijas Vides Forums

Projekta numurs

1-08/87/2019

Plašāka informācija

Dace Strigune
Projekta koordinatore
Tel. 6735 7560
dace.strigune[at]bef[dot]lv