Zemes īpašnieku, pašvaldību un valsts atbildība mazo upju aizsardzībai


Vides politikas pamatnostādnēs viens no definētajiem politikas mērķiem ir apzināt un identificēt problēmas un nepieciešamos pasākumus mazo upju aizsardzībai (F1.8), kā arī pilnveidot normatīvo aktu bāzi, lai noteiktu prasības ūdens objektu apsaimniekošanai neatkarīgi no objekta piederības (F1.9). Lai to realizētu, ir svarīgi izveidot mērķtiecīgu dialogu ar dažādām ieinteresētām pusēm, lai izvērtētu Latvijas mazo upju pārvaldības (tai skaitā apsaimniekošanas) pašreizējo praksi un normatīvo aktu regulējumu, noteiktu galvenās risināmās problēmas, un sniegtu priekšlikumus nepieciešamām izmaiņām labākai mazo upju pārvaldībai tuvākajā nākotnē.

Projekta mērķis: organizēt un moderēt mērķtiecīgu dialogu ar dažādām ieinteresētām pusēm, lai izvērtētu Latvijas mazo upju pārvaldības (tai skaitā apsaimniekošanas) pašreizējo praksi un normatīvo aktu regulējumu, noteiktu galvenās risināmās problēmas un sniegtu priekšlikumus nepieciešamām izmaiņām labākai mazo upju pārvaldībai tuvākajā nākotnē.

Projekta aktivitātes:
- pašreizējās mazo upju pārvaldības situācijas analīze: sagatavots analītiski informatīvs apskats par Latvijas mazo upju pārvaldības pašreizējo praksi;

- pašreizējo normatīvo aktu regulējumu analīze: sagatavots analītisks normatīvo aktu izvērtējums par tiesībām un pienākumiem mazo upju apsaimniekošanas jomā;

-tematisko domnīcu rīkošana: noorganizētas piecas tematiskās domnīcas vienas nozares vai pārstāvniecības grupas pārstāvjiem, piemēram, pašvaldību pārstāvjiem, makšķerniekiem, vēžotājiem, laivotājiem vai tēmas analīzei, piemēram, bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai, plūdu risku novēršanai. risinājumiem;

-integrētā semināra rīkošana: noorganizēts viens integrētais seminārs ar visu iesaistīto pušu līdzdalību;

-kopsavilkuma sagatavošana; apkopojot konsolidētā veidā gan ekspertu, gan ieinteresēto pušu novērtējumu par problēmām, kā arī izteiktos priekšlikums turpmākajam darbam;

- projekta rezultātu kopsavilkuma sagatavošana.

Īstenošanas laiks

05/2018-12/2018

Projektu finansēProjekta partneri

Vadošais partneris
Baltijas Vides Forums

Sadarbības partneris
Latvijas Makšķernieku asociācija

Projekta numurs

1-08/204 /2018

Plašāka informācija

Kristīna Veidemane
Vides eksperte
Tel. 6735 7551
kristina.veidemane@bef.lv