03.06.14

Baltijas Vides Forums sāk īstenot jaunu projektu zālāju dzīvotspējas nodrošināšanai


Zālāji daudzviet Eiropā joprojam uztur augstu bioloģisko daudzveidību, kas veidojusies dabisko ekosistēmu un ekstensīvas lauksaimniecības mijiedarbībā. Daļēji dabiskie zālāji galvenokārt ir saglabājušies marginālos (nomaļos) reģionos, kuri ģeogrāfiskā novietojuma, vides apstākļu vai arī sociālekonomiskās situācijas iespaidā  nav bijuši piemēroti, lai tajos attīstītos intensīva lauskaimniecība. Diemžēl marginālos reģionos arvien samazinās iedzīvotāju skaits vai arī mainās to dzīves stils,  kā rezultātā lauksaimniecības zemes tiek pamestas novārtā, zālāji aizaug ar krūmiem un samzināts to bioloģiskā daudzveidība. Šāda tendence vērojama arī Baltijas valstīs, kur kopš 1990. gadu sākuma plašas zemes platības netiek vairs apsaimniekotas.

Līdz ar pievienošanos Eiropas Savienībai un pieejamiem lauksaimniecības atbalsta maksājumiem apsaimniekoto platību īpatsvars ir pieaudzis. Tomēr Lauku attīstības programmu ietvaros veikto pasākumu mērķis ir veicināt lauksaimniecisko ražošanu un intensīvu zemes izmantošanu, nevis turpināt ekstensīvu saimniekošanas praksi, kas uztur augstu bioloģisko daudzveidību. 

Projekta nosaukums:
Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai 


Projekta mērķis
 ir veicināt zālāju bioloģiskās daudzveidības un to sniegto ekosistēmu pakalpojumu saglabāšanu, veicinot uz ekosistēmu pieeju balstītu plānošanu un ekonomiski dzīvotspējīgu zālāju apsaimniekošanu. Projekts demonstrēs iespējas zālāju daudzfunkcionālai izmantošanai, kas kalpotu par pamatu lauku apvidu ilgtspējai un vietējās ekonomikas attīstībai.


Projekta akronīms:
LIFE Viva Grass

Projekta numurs:
LIFE13 ENV/LT/000189

Projekta ieviešanas laiks:
06/2014 – 11/2018 

Projekta uzdevumi:

Izvērtēt sinerģiju potenciālu un trūkumus zemes izmantošanas un dabas aizsardzības politikās, kā arī labās prakses piemērus, kas saistīti ar ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu, sagatavot priekšlikumus abu politiku un tiesiskā ietvara uzlabošanai.

Izstrādāt integrētus, uz ekosistēmu pieeju balstītus plānošanas risinājumus, balsoties uz ekonomiski dzīvotspējīgiem zālāju apsaimniekošanas scenārijiem.

Veicināt ekonomiski dzīvotspējīgu zālāju apsaimniekošanas modeļu ieviešanu reģionos ar dažādiem dabas un sociālekonomiskajiem apstākļiem.

Vairot plānotāju un vietējo iedzīvotāju zināšanas un prasmes saistībā ar  ekonomiski dzīvotspējīgu zālāju ekosistēmu apsaimniekošanu un to sniegto pakalpojumu pārvaldību.

Projekts izstrādās inegrētu plānošanas instrumentu ilgtspējīgai zālāju apsaimniekošanai, kas sekmēs lauku teritoriju stratēģiskās plānošanas procesu, veicinot  zālāju apsaimniekošanas efektivitāti un nodrošinot sasaisti starp sociālājam, ekonomikas, vides un lauksamniecības politkām.

Projekta laikā tiks īstenotas uzņēmējdarbību veicinošas aktivitātes un izstrādāti uzņēmējdarbības attīstības secenāriji, kuri varētu kalpot par pamatu investīciju plāniem, kā arī atjaunotas aizaugušas un neapsaimniekotās zemes, veidojot daļēji dabiskus zālājus un radot prokšnosacījumus to tālākai daudzfunkcionālai izmantošanai. 

Projektā darbosies
15 partnerorganizācijas no visām trim Baltijas valstīm:

Baltijas Vides Forums - Lietuva (vadošais partneris)
Baltijas Vides Forums – Latvija
Latvijas Universitāte
Cēsu novada pašvaldība
Z/s "Šovītes"
Biedrība "Otrās Mājas"
Baltijas Vides Forums – Igaunija
Igaunijas Dabaszinātņu Universitāte
Lumanda pašvaldība
Z/s "Kurese"
Pavilniai un Verkiai reģionālais parks
Dubisa reģionalais parks
Šilute rajona pašvaldība
SIA Hnit-Baltic
Vides risinājumu institūts

Kontakti:

Kęstutis Navickas
Projekta vadītājs
Baltijas Vides Forums - Lietuva
Tel: +370 5 255 9146
E-pasts: kestutis.navickas[at]bef[dot]lt 

Atbalsts:
Projektu LIFE Viva Grass daļēji finansē  ES LIFE+ Programma