27.05.14

Rīgā notiks vērienīgs forums Baltijas jūras nākotnei


2014.gada 17.-18.jūnijā Rīgā notiks vērienīgs Baltijas jūras telpiskās plānošanas forums, kas pulcēs ap 200 dalībnieku no 17 valstīm. Foruma mērķis ir iezīmēt Baltijas jūras izmantošanas pieaugošo ekonomisko potenciālu, to samērojot ar jūras unikālo ekosistēmu un īpašajiem hidromorfoloģiskajiem apstākļiem – ierobežoto ūdens apmaiņu ar pasaules okeānu. Tā ir pirmā tik plaša mēroga konference Baltijas jūras reģionā.

Forumā būs iespējams uzzināt jaunāko informāciju par jūras telpisko plānošanu Eiropas Savienībā, iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem un citās valstīs jau izstrādātajiem jūras plānojumiem. Forums ir iecerēts kā tikšanās vieta plānotājiem, ierēdņiem, zinātniekiem, dažādu ar jūru saistītu nozaru un piekrastes pašvaldību pārstāvjiem. Vēja parki, derīgo izrakteņu ieguve, jahtu tūrisms, zvejniecība, kravu un pasažieru pārvadājumi, gāzes vadi un kabeļu tīkls – tie ir tikai daži no jūras izmantošanas veidiem, kuru intereses plānotājiem ir jāsamēro ar aizsargājamām „Natura 2000” teritorijām, zivju nārsta vietām un senu kuģu vraku aizsargteritorijām.

Foruma 10 tematiskajās sekcijās tiks pārrunāti tādi plānošanas praktiskie aspekti, kā datu ieguve un apmaiņa starp valstīm, pieredze nozaru interešu apzināšanā un sabiedrības iesaistīšanā gatavojot plānojumu, interešu saskaņošana ar kaimiņvalstīm, nepieciešamie pētījumi un prognozes kvalitatīva plānojuma izstrādei. Forumā būs arī izstāde, kur savus sasniegumus demonstrēs gan zinātnieki, gan privātais sektors – potenciāli pakalpojumu sniedzēji jūras telpiskās plānošanas jomā. 

Tēmas aktualitāte ir saistīta ar Eiropas Komisijas direktīvas pieņemšanu par jūras plānošanu, kas uzdos dalībvalstīm par pienākumu izstrādāt savai jūras teritorijai plānojumu, izmantojot ekosistēmu pieeju. Reģionālais Baltijas jūras telpiskās plānošanas rīcības plāns, ko kopīgi izstrādājuši HELCOM un VASAB eksperti, paredz, ka Baltijas jūras valstīm plānojums jāizstrādā līdz 2020.gadam. Latvija ir uzsākusi sagatavošanās darbus jūras plānojuma izstrādei. Izstrāde ir komplekss process, jo plānojumā jāņem vērā gan vides faktori un prasības, gan daudzās ekonomiskās, militārās un sociālās aktivitātes jūrā. Tāpēc visos ES jūru baseinos valstis testē dažādas ieinteresēto pušu iesaistes metodes, pārņem pieredzi no valstīm, kam ir vēsturiski ilgāka pieredze jūras plānošanā. Eiropā tādas ir Nīderlande, Vācija, Lielbritānija, Beļģija.

Forumu organizē VASAB sadarbībā ar Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zviedrijas Jūras un ūdeņu pārvaldības aģentūru, Starptautisko jūras izpētes padomi (ICES) un „PartiSEApate” projektu.

VASAB ir brīvprātīga Baltijas jūras reģiona par telpisko plānošanu un attīstību atbildīgo ministru sadarbība, kas apvieno 11 Baltijas jūras reģiona valstis – Zviedriju, Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Vāciju, Poliju, Dāniju, Norvēģiju, Krieviju un Baltkrieviju. Vācijas federālās zemes un Krievijas piejūras reģioni arī piedalās VASAB darbā vecāko amatpersonu līmenī. No 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 30.jūnijam VASAB prezidējošā valsts ir Somija. Latviju VASAB sadarbībā pārstāv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Kopš 2007.gada VASAB sekretariāts atrodas Rīgā.

Plašāka informācija par VASAB pieejama www.vasab.org

Projekts „Dažādu līmeņu pārvaldība jūras telpiskajā plānošanā visā Baltijas jūras reģionā - PartiSEApate” daļēji tiek finansēts no ES Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta.  Vairāk par projektu: www.partiseapate.eu  

 

Tālis Linkaits

VASAB sekretariāta vadītājs