18.12.15

Paziņojums par Jūras telpiskā plānojuma Latvijas teritoriālajiem un ekskluzīvi ekonomiskās zonas ūdeņiem 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” nodod publiskajai apspriešanai “Jūras telpiskā plānojuma Latvijas teritoriālajiem un ekskluzīvi ekonomiskās zonas ūdeņiem” 1.redakciju un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata projektu.

Jūras telpiskā plānojuma izstrādātājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 25, LV-1494, Rīga, tālrunis 66016733, www.varam.gov.lv sadarbībā ar biedrību “Baltijas Vides Forums”, Antonijas iela 3-8, Rīga, LV-1010, tālrunis 67357555.

Jūras telpiskais plānojums ir nacionāla līmeņa ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments līdz 2030. gadam, kas tiek izstrādāts saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu un 2012. gada 30. oktobra MK noteikumiem Nr. 740. “Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība”.  Jūras telpiskajā plānojumā ir noteikta jūras izmantošana, ņemot vērā funkcionāli ar jūru saistīto sauszemes daļu. Plānošanas dokumenta īstenošana ietekmēs Latvijas teritoriālos un ekskluzīvi ekonomiskās zonas ūdeņus, kā arī ar to funkcionāli saistīto Latvijas piekrastes daļu.

Jūras telpiskā plānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notiks no 2015. gada 18.decembra līdz 2016.gada 31.janvārim.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes:

2016. gada 14. janvārī plkst.14:00 Ventspils Kultūras centrā (Ventspils, Kuldīgas iela 18)

2016. gada 15. janvārī plkst. 11:00 Liepājas pilsētas domē (Liepāja, Rožu iela 6)

2016. gada 21. janvārī plkst. 11:00 Saulkrastu novada domē (Saulkrasti, Raiņa iela 8)

2016. gada 22. janvārī plkst. 14:00 Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (Peldu iela 25).

Jūras telpiskā plānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts ir pieejams: jurasplanojums.net

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Jūras telpiskā plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projektu lūdzam sniegt līdz 2016. gada 31. janvārim:

Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu.

Plānojuma izstrādi finansē: