Latvijas tautsaimniecības nozaru politikas sasaistes un ietekmes uz klimata politiku vispusīgs izvērtējums


Ziņojums ir sagatavots saskaņā ar līguma Nr. 97, kas 2016. gada 14. oktobrī noslēgts starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un biedrību “Baltijas Vides Forums”.
Ziņojums sagatavots divos sējumos.

Pirmais sējums ietver nozaru (enerģētika, transports, rūpniecība, lauksaimniecība, meža apsaimniekošanas un zivsaimniecības (papildu nozare), atkritumu apsaimniekošana, vides aizsardzība, būvniecība, tūrisms, kā arī izglītība un civilā aizsardzība) regulējuma ietekmes uz Latvijas klimata politiku (klimata pārmaiņu samazināšana, pielāgošanās klimata pārmaiņām) izvērtējumu:
• nozaru politikas plānošanas dokumentos noteikto pasākumu un nozaru regulējuma nosacījumu ietekmi (apgrūtina/sekmē) uz klimata politiku;
• nozaru attīstības politikas plānošanas dokumentu pārklāšanos, saistībā ar klimata politiku;
• nozaru regulējumā noteikto pasākumu savstarpējās ietekmes un sasaistes vizualizāciju.

Otrajā sējumā ietverts:
• izvērtējums par nozarēs veiktajiem un/vai šobrīd notiekošajiem pētījumiem un to ietekmi uz klimata politiku;
• izvērtējums par noteikto un/vai jau īstenoto pasākumu ietekmi uz klimata pārmaiņu samazināšanas saistību izpildi;
• pārskats par datu pieejamību par nozaru situāciju un šo datu pielietošanu klimata politikas īstenošanai;
• priekšlikumi klimata politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu sistēmas uzlabošanai;
• priekšlikumi nozaru (enerģētika, transports, rūpniecība, lauksaimniecība, meža apsaimniekošanas un zivsaimniecības, atkritumu apsaimniekošana, vides aizsardzība, būvniecība, tūrisms, kā arī izglītība un civilā aizsardzība) regulējuma pilnveidošanai, lai pēc iespējas tiktu ņemta vērā nepieciešamība nodrošināt klimata pārmaiņu samazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām;
• priekšlikumi saistībā ar pētījumiem vai pētījumos iekļaujamām prasībām, kas būtu nepieciešamas, lai veicinātu nozaru attīstības pozitīvu ietekmi uz klimata politiku.