Nodrošināt REACH regulā noteiktās patērētāju tiesības saņemt informāciju par vielām izstrādājumos, izmantojot IT rīkus (LIFE AskREACH)


Projekta mērķis ir samazināt īpaši bīstamu vielu (SVHC – saīsinājums no angļu val. substances of very high concern) sastopamību dažādos plaša patēriņa izstrādājumos un cilvēku saskarsmi ar tām, veicinot REACH regulas 33. panta nosacījumu izpildi. Regula paredz, ka iedzīvotājiem ir tiesības saņemt informāciju par īpaši bīstamajām vielām izstrādājumos.

Projekta laikā tiks:
• paaugstināta iedzīvotāju informētība par SVHC sastopamību izstrādājumos;
• atvieglota SVHC saturošu izstrādājumu identifikācija ar īpašas mobilās aplikācijas palīdzību, kas skenē preču svītrkodus un pēc izveidotas datubāzes nosaka, vai tajos ir minētās vielas;
• uzlabota izstrādājumu ražotāju un izplatītāju izpratne par pienākumiem, kas noteikti REACH regulas 33. pantā;
• uzlabota komunikācija par SVHC jautājumiem starp ražotājiem/izplatītājiem un patērētājiem;
• stimulēta SVHC aizvietošana izstrādājumos.

                               

Īstenošanas laiks

09/2017-08/2022

Projekta partneri

Vadošais partneris
Vācijas Federālā Vides aģentūra (Vācija)

18 projekta partneri no Latvijas, Dānijas, Zviedrijas, Vācijas, Luksemburgas, Horvātijas, Beļģijas, Čehijas, Francijas, Grieķijas, Polijas, Portugāles, Spānijas, Austrijas

Projekta numurs

LIFE16 GIE/DE/000738

Plašāka informācija

Līga Pakalna
Vides eksperte/ projekta koordinatore
liga.pakalna[at]bef[dot]lv
Tel.  6735 7550