Integrētu rīcību veicināšana ilgtspējīgu ekosistēmas pakalpojumu saglabāšanai mainīgā klimatā (MIRACLE)


Latvijas Universitāte sadarbībā ar Baltijas Vides Forumu īsteno projektu "Integrētu rīcību veicināšana ilgtspējīgu ekosistēmas pakalpojumu saglabāšanai mainīgā klimatā".  Projekta mērķis ir noteikt jaunus pārvaldības veidus (koncepcijas, institūcijas, prakses), kas nodrošinātu ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu izmantošanu saistībā ar upju baseinu apsaimniekošanu Baltijas jūras reģionā. izmantojot sociālās mācīšanās pieeju, tiks izstrādāti pārvaldības veidi, lai iesaistītu ieinteresētās puses un mērķa grupas tādu rīcību plānošanā un ieviešanā, kas vērstas uz biogēnu noplūdes un plūdu risku Baltijas jūras reģionā. 

Projekta novitāte ir integrētas ekosistēmas pakalpojumu pieejas izmantošana vides jautājumu risināšanā ar jaunām politikas pārvaldības metodēm. Projekta ieviešanā būtiska loma ir izvēlētām pilotteritorijām, kurās notiks sociālās mācīšanās pieejas testēšana: Latvijā projekta izvēlētā teritorija ir Bērzes upes baseins, Lielupes upju baseina apgabals.  

_______________________________________________________________________________________________

2017. gada 20. jūnijā Bikstu pagastā, atpūtas kompleksā "Niedras" notika piektā (noslēdzošā) Bērzes upes sadarbības grupas sanāksme par pasākumiem ūdens resursu pārvaldības uzlabošanai Bērzes upes baseinā. Šīs sanāksmes mērķis bija apspriest aktuālos projekta pētnieciskos rezultātus, kas vērsti uz Bērzes upju baseina apsaimniekošanas uzlabošanu.

Materiāli no sanāksmes:
Dienaskārtība
00_Atklāšana_I.Bremere
01_Pasakumi udens resursu parvaldibas uzlabosanai_A.Zilans
02_Pasākumu modelēšanas rezultāti_A.Veinbergs_K.Abramenko
03_Cost effectiveness and cost-benefit analysis_J.Carolus
04_Sabiedrības līdzdalība_K.Veidemane

________________________________________________________________________________________________

2017. gada 10. martā Dobelē notika ceturtā Bērzes upes sadarbības grupas sanāksme par pasākumiem saimnieciskās darbības un ūdens resursu kvalitātes uzlabošanai Bērzes upes baseinā. Šīs sanāksmes mērķis: iepazīstināt un apspriest izvēlētos apsaimniekošanas pasākumus, kas vērsti uz barības vielu noplūžu samazināšanu Bērzes upes baseinā.

Sanāksmes tēmas: slodzi samazinošie pasākumi un ar to ieviešanu sagaidāmie rezultāti ; priekšlikumi pasākumu efektivitātes uzlabošanai un alternatīviem pasākumiem; nepieciešamās rīcības (politikas, normatīvie akti, finansējumus u.c.) un pārvaldības risinājumi šo pasākumu ieviešanā; pasākumu ieviešanā iesaistītās puses (institūcijas, pašvaldības, zemju īpašnieki, apsaimniekotāji u.c.).

Materiāli no sanāksmes:
Dienaskārtība
Par BONUS MIracle projektu un Pasākumiem saimnieciskās darbības un ūdens resursu kvalitātes uzlabošanai Bērzes upes baseinā_A.Zīlāns 
Modelēšanā izmantotie pieņēmumi, dati, faktori_Artūrs Veinbergs
Modelēšanas rezultāti: ietekme uz ūdens kvalitāti un slodzi_K.Abramenko
Centralizētās komunālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas_K.Veidemane

________________________________________________________________________________________________

2016. gada 29. aprīlī Bērzes pagasta "Pikšās" notika trešā Bērzes upes sadarbības grupas sanāksme par pasākumiem slodzes samazināšanai no lauksaimnieciskās darbības piesārņojuma avotiem.

Sanāksmes tēmas: zaļināšanas pasākumu ieviešanas prakse Bērzes upes baseinā; lauksaimnieciskās darbības slodzes un pasākumu ietekme uz ūdens resursa kvalitāti – modelēšanas rezultāti par ieguvumiem un efektu;  iespējamo izmantojamo pasākumu klāsts, lai varētu nodrošināt laba ūdens stāvokļa kvalitāti upē.

Materiāli no sanāksmes:
Dienaskārtība
Sanaksmes ievads_A.Zilans
Platibu maksajumi_Zemkopibas ministrija
Par zalinasanas pasākumiem_Zemkopibas ministrija
Modelēšanas rezultāti_K.Abramenko
Kutsmeslu apsaimniekosanas prasibas Latvija_Zemnieku saeima

_______________________________________________________________________________________________

2016. gada 11. martā Jelgavā
 notika otrā  Bērzes upes sadarbības grupas sanāksme par pasākumiem slodzes samazināšanai no punktveida piesārņojuma avotiem – notekūdeņu attīrīšana. 

Sanāksmes tēmas:  notekūdeņu radītās piesārņojuma slodzes Bērzes upes baseinā;  notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība, to atbilstība prasībām, galvenās problēmas; kanalizācijas sistēmas attīstība – centralizētā un decentralizētā pieeja;  sajaukšanās zonas – to noteikšana, sasaiste ar atļaujām.

Materiāli no sanāksmes:
Dienaskārtība
Par BONUS MIRACLE_A.Zilans
NAI darbiba Berzes upes baseina_A.Ternovskis
Direktivas 91271EEK ieviesana_T.Jansone
Sajauksanas zonas un to noteiksana_J.Sire
_________________________________________________________________________________________________

2015. gada 25. septembrī Dobelē notika pirmā Bērzes upes sadarbības grupas sanāksme „Ūdens resursu kvalitāte un izmantošana Bērzes upes sateces baseinā”. Sanāksmes mērķis: iepazīstināt un apspriest līdzšinējās tendences un esošo situāciju ūdens resursu apsaimniekošanā Bērzes upes sateces baseinā, kā arī pārrunāt ūdens resursu kvalitātes uzlabošanas iespējas un pasākumus.

Sanāksmes tēmas:  esošā ūdens resursu kvalitātes situācija Bērzes upes sateces baseinā; līdzšinējās tendences Bērzes upes baseinā saistībā ar piesārņojošām slodzēm no punktveida un izkliedētiem avotiem, kā arī ūdens plūsmas regulēšanas darbībām; pārskats par Lielupes upju baseina apsaimniekošanas plāna 2010.-2015.gadam iekļautajiem ūdens resursu kvalitātes uzlabošanas pasākumiem un to ieviešanu; plānotie pasākumi ūdens resursu kvalitātes uzlabošanai Bērzes upes sateces baseinā, kas varētu tikt ietverti Lielupes UBA apsaimniekošanas plānā 2016.-2021. gadam.

Materiāli no sanāksmes:
Dienaskārtība
Atklāšana: K.Veidemane
Par BONUS MIRACLE projektu A.Zīlāns
Ūdens resursu kvalitātes vērtējums Bērzes upē J.Šīre
Monitoringa un mērijuma rezultāti Bērzes upē_K.Abramenko
Slodžu vērtējums Bērzes upē_J. Šīre
Biogēno elementu slodze Bērzes upē_K.Abramenko
Kvalitātes uzlabošanas pasākumi Bērzes upe_J.ŠĪre
Ziņojums no sanāksmes 

Īstenošanas laiks

04/2015-03/2018

Projektu īsteno

Projekta koordinators:
Linčēpingas Universitāte

Projekta konsorcijā ir 11 partneri no Zviedrijas, Polijas, Dānijas un Vācijas un Latvijas

Finansējuma kods

A-20031-ZR-N-110

Plašāka informācija

Kristīna Veidemane
Projekta koordinatore/ vides eksperte
Tel. 6735 7551
kristina.veidemane@bef.lv