Ekosistēmu pakalpojumu kartēšana kā atbalsts politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā (ESMERALDA)

 
Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu kartēšana un novērtēšana ir ES bioloģiskās daudzveidības Stratēģijā noteiktie uzdevumi. Šo uzdevumu izpilde ir ļoti svarīga, lai veiktu atbildīgus lēmumus. Stratēģijas uzdevums Nr. 5 (Uzlabot zināšanas par ekosistēmām un to pakalpojumiem ES) nosaka prasības ES mēroga zināšanu datu bāzei, kas veidota, lai: tā būtu primārais datu avots Eiropas zaļās infrastruktūras attīstībai; tā būtu avots informācijai par nepieciešamību atjaunot ekosistēmu; tā būtu kā izejas punkts mērķa “nav bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu neto zuduma” novērtēšanai.

Saskaņā ar šīm prasībām projekta ietvaros ir plānots izstrādāt elastīgu metodoloģiju Eiropas un reģionālo ekosistēmu novērtējumiem. Tādējādi tiks nodrošināts, ka dalībvalstis var laicīgi ziņot par ekosistēmu un to pakalpojumu stāvokli (saskaņā ar Stratēģijas 5. uzdevumu), atbalstot nepieciešamību saistīt novērtējumu ar prasībām, ko izvirza plānošanas, lauksaimniecības, klimata, ūdens un dabas politikas. Šī metodoloģija tiks izstrādāta, par pamatu ņemot esošos ES projektus un datu bāzes (piemēram, MAES, OpenNESS, OPERA, nacionālie pētījumi), Millenium Assessment (MA), TEEB.  Projekts identificēs arī attiecīgās ieinteresētās puses un mērķa grupas, kā arī apkopos ES, nacionālās un reģionālās prasības.

Projekta mērķis
ir dalīties ar pieredzi, izmantojot aktīvu komunikāciju un zināšanu ieguvi, kas sekmēs Eiropas Savienības centienus sasniegt ES bioloģiskās daudzveidības Stratēģijā noteiktā 5.uzdevuma mērķus. Piedāvātā kartēšanas pieeja integrēs biofizikālās, sociālās un ekonomiskās novērtējuma tehnikas. Izstrādātā metodoloģija, kas ietver vairāku līmeņu vērtēšanas pieeju, nodrošinās elastīgumu, jo tiks ietverta gan vienkāršota (pirmais līmenis), gan sarežģītāka (trešais līmenis) pieeja. Tiks izmantotas ekspertu un zemes lietojumu veidā balstītas metodes, esošie ES indikatoru dati un daudz sarežģītākie EP modeļi. Tā rezultātā gala produkti būs piemērojami un izmantojami dažādos kontekstos. Projekta konsorcija spēks ir spēja izstrādāt kartēšanas un novērtējumu problēmu risinājumus, kas pieejami ieinteresētajām pusēm jau no paša projekta sākuma, jo mūsu ekspertīze ļauj mums strādāt, balstoties uz esošiem izpētes projektiem un datu pieejamības sistēmām.

Galvenie rezultāti:
- Pārskats par ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas un novērtējuma stāvokli ES dalībvalstīs;
- Elastīga metodoloģija un vairāku līmeņu pieeja ekosistēmu pakalpojumu kartēšanai, vērtības noteikšanai, uzskaitei un novērtēšanai;
- Metodes augstas kvalitātes un savietojamas informācijas ieguvei par ekosistēmu un tās pakalpojumiem;
- EP novērtēšanas paraugi no izvēlētām reprezentatīvām pilotteritorijām (lauksaimniecība, mežsaimniecība, jūras teritorijas);
- Tiešsaistes datu apmaiņas sistēma karšu izstrādei; - Politikas rekomendāciju apkopojums;
- Rekomendāciju apkopojums saistīto politiku turpmākai attīstībai un ieviešanai;
- Praktiski ieteikumi, dati un rīki, kā izmantot bioloģiskās daudzveidības un ar ekosistēmām saistītos datus citās politikās.

Projekta aktivitātes:
1. aktivitāšu bloks: koordinēšana un integrēšana
Aktivitāšu blokam ir 2 mērķi: nodrošināt efektīvu, saskaņotu un caurspīdīgu projekta administratīvo pārvaldību un koordinēt un integrēt projekta zinātnisko saturu, nodrošinot, ka projekts sasniedz uzstādītos mērķus, ka dažādie tie mērķi ir savstarpēji integrēti un ka visi nodevumi ir gatavi plānotajā laikā un atbilstošā kvalitātē.

2. aktivitāšu bloks: ieinteresēto pušu sadarbības tīkla izveide un uzturēšana
Aktivitāšu bloka mērķis izveidot un uzturēt ieinteresēto pušu iesaisti projektā, kā arī izveidot Eiropas mēroga sadarbības tīklu, lai sekmētu dialogu starp iesaistītajām grupām.

3. aktivitāšu bloks: kartēšanas metodes
Aktivitāšu bloka vispārējais mērķis ir novērtēt ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas esošo situāciju ES un izstrādāt elastīgu daudzlīmeņu ekosistēmas pakalpojumu metodoloģiju, lai integrētu trīs svarīgākās ekosistēmas pakalpojumu sfēras (biofizikālā, ekonomika un sociālā sfēra) dažādos telpiskajos un laikaposmu mērogos.

4. aktivitāšu bloks: novērtējuma metodes
Aktivitāšu bloka mērķis ir izstrādāt integrētu un viendabīgu novērtējuma ietvaru, kurā ir ietvertas dažādas kartēšanas pieejas un paņēmieni.

5. aktivitāšu bloks: metožu pārbaude
Aktivitāšu bloka vispārējais mērķis ir pārbaudīt piedāvātās ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas un novērtēšanas metodes, nodrošinot, ka tās ir atbilstošas lietotāju prasībām visās attiecīgajās tēmās, telpiskajos mērogos un ģeogrāfiskajos kontekstos.

6. aktivitāšu bloks: publicitāte un zināšanu apmaiņa
Aktivitāšu bloka vispārējais mērķis ir informēt plašāku sabiedrību par projekta rezultātiem, atziņām un praktiskajiem aspektiem, kā arī efektīvi informēt plaša mēroga interesentu loku par izpētes procesu un rezultātiem, jo īpaši liekot uzsvaru uz vides politikas jautājumiem.

Īstenošanas laiks

02/2015-07/2018

Projektu finansē

Eiropas Savienības Horizonts 2020 izpētes un inovācijas programma

Projekta partneri

Vadošais partneris
Ķīles Kristiāna-Albrehta universitāte (Vācija)

Sadarbības partneri
Somijas Vides institūts (Somija)
Madrides Autonomā Universitāte (Spānija)
Notingemas Universitāte (Apvienotā Karaliste)
Trento Universitāte (Itālija)
"Pensoft Publishers Ltd" (Bulgārija)
Amsterdamas Vrije Universitāte (Nīderlande)
Flāmu Tehnoloģiskās izpētes institūts (Beļģija)
Bulgārijas Zinātņu akadēmija (Bulgārija)
Globālo Pārmaiņu Izpētes centrs (Čehija)
Ilgspējīgas Attīstības fonds (Nīdrelande)
ETH Cīrihes universitāte (Šveice)
Vienotais Izpētes centrs (Eiropas Komisija)
Baltijas Vides Forums (Latvija)
Reģionālais Vides centrs (Ungārija)
Ungārijas Zinātņu akadēmija (Ungārija)
Instituto Superior Técnico (Portugāle)
Bukarestes Universitāte (Rumānija)
UNEP WCMC (Apvienotā Karaliste)
Parīzes-Lodronas universitāte Zalcburgā (Austrija)
Poznaņas Universitāte (Polija)
Vides un lauksaimniecības zinātņu un izpētes institūts (Francija)
Maltas mākslas, zinātņu un tehnoloģiju koledža (Malta)
Kopenhāgenas Universitāte (Dānija)
Vides aizsardzības aģentūra (Zviedrija)

Projekta numurs

No 642007

Plašāka informācija

Anda Ruskule
Vides eksperte
Tel. 6735 7548
anda.ruskule[at]bef[dot]lv