Izvērtējums par mazām un vidējām sadedzināšanas iekārtām putekļu un sēra dioksīda emisiju samazināšanai Latvijā


Biedrība „Baltijas Vides Forums” 2014.gada nogalē veica pētījumu gaisa piesārņojuma samazināšanai no mazām un vidējām sadedzināšanas iekārtām, kura ietvaros tiek izvērtētas sadedzināšanas iekārtu (1-50 MW) operatoru iespējas nodrošināt putekļu emisijas robežvērtības, kas ietvertas EK izstrādātajā direktīvas priekšlikumā par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām (pieejams: http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm ).

Ar šo direktīvu priekšlikumu plānotas noteikt prasības sēra dioksīdam, slāpekļa oksīdiem un daļiņām emisiju kontrolei no vidējām sadedzināšanas iekārtām. Tādējādi operatoriem nepieciešamības gadījumā būs jāplāno un jāveic sadedzināšanas iekārtu tehniskā pielāgošana šīs direktīvas prasību izpildei noteiktā laikaposmā. Dalībvalstīm arī būs jānodrošina, lai operators un kompetentā iestāde veiktu vajadzīgos pasākumus, ja nav panākta atbilstība šīs direktīvas prasībām.

Projekta mērķis ir izvērtēt samērīgu pasākumu iespējas Latvijā, lai sasniegtu atbilstību ES likumdošanā paredzētajām putekļu (PM) un sēra dioksīda (SO2) emisiju robežvērtībām no mazām un vidējām sadedzināšanas iekārtām ar ieejas jaudu 1-50 MW.

Projekta īstenošanā sasniegti šādi rezultāti:

• Sagatavotas datu izlases kopas (no 2-Gaiss datu bāzes) vairāku gadu griezumā atbilstīgi sadedzināšanas iekārtu (1-50 MW) atlasei pēc izmantotā cietā vai šķidrā kurināmā veida (piemēram, šķelda, granulas, ogles, dīzeļdegviela u.c.).
• Aprēķināts iespējamais PM un SO2 emisiju samazinājums, piemērojot vismaz 3 emisiju robežvērtību scenārijus.
• Sagatavots priekšlikumu apkopojums iespējamiem risinājumiem likumdošanas prasību atbilstībai, pamatojoties uz sadedzināšanas iekārtu raksturlielumiem (piemēram, veids, vecums, kurināmā kvalitāte).  Apkopojums pieejams šeit: Priekšlikumi 2015 BEF
• Noorganizēta sanāksme pārstāvjiem no vides institūcijām, pašvaldībām un sadedzināšanas iekārtu operatoriem, lai iepazīstinātu ar izstrādātajiem priekšlikumiem.

Prezentācijas pieejamas šeit

 

Projekta galvenā mērķa auditorija mazo un vidējo sadedzināšanas iekārtu operatori, vides institūcijas, NVO u.c.

Īstenošanas laiks

10/2014-12/2014

Projektu finansē

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija www.lvaf.gov.lv 

Projektu īsteno

Baltijas Vides Forums - Latvija

Plašāka informācija

Agnese Meija – Toropova
 Projekta koordinatore
 Tel.: 6735 7558
agnese.meija-toropova[at]bef[dot]lv