Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass)


Zālāji daudzviet Eiropā joprojam uztur augstu bioloģisko daudzveidību, kas veidojusies dabisko ekosistēmu un ekstensīvas lauksaimniecības mijiedarbībā. Daļēji dabiskie zālāji galvenokārt ir saglabājušies marginālos (nomaļos) reģionos, kuri ģeogrāfiskā novietojuma, vides apstākļu vai arī sociālekonomiskās situācijas iespaidā nav bijuši piemēroti, lai tajos attīstītos intensīva lauskaimniecība. Diemžēl marginālos reģionos arvien samazinās iedzīvotāju skaits vai arī mainās to dzīves stils, kā rezultātā lauksaimniecības zemes tiek pamestas novārtā, zālāji aizaug ar krūmiem un samzināts to bioloģiskā daudzveidība. Šāda tendence vērojama arī Baltijas valstīs, kur kopš 1990. gadu sākuma plašas zemes platības netiek vairs apsaimniekotas.

Līdz ar pievienošanos Eiropas Savienībai un pieejamiem lauksaimniecības atbalsta maksājumiem apsaimniekoto platību īpatsvars ir pieaudzis. Tomēr Lauku attīstības programmu ietvaros veikto pasākumu mērķis ir veicināt lauksaimniecisko ražošanu un intensīvu zemes izmantošanu, nevis turpināt ekstensīvu saimniekošanas praksi, kas uztur augstu bioloģisko daudzveidību.

Projekta mērķis ir veicināt zālāju bioloģiskās daudzveidības un to sniegto ekosistēmu pakalpojumu saglabāšanu, veicinot uz ekosistēmu pieeju balstītu plānošanu un ekonomiski dzīvotspējīgu zālāju apsaimniekošanu. Projekts demonstrēs iespējas zālāju daudzfunkcionālai izmantošanai, kas kalpotu par pamatu lauku apvidu ilgtspējai un vietējās ekonomikas attīstībai. 

Projekta uzdevumi:
• Izvērtēt sinerģiju potenciālu un trūkumus zemes izmantošanas un dabas aizsardzības politikās, kā arī labās prakses piemērus, kas saistīti ar ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu, sagatavot priekšlikumus abu politiku un tiesiskā ietvara uzlabošanai.
• Izstrādāt integrētus, uz ekosistēmu pieeju balstītus plānošanas risinājumus, balsoties uz ekonomiski dzīvotspējīgiem zālāju apsaimniekošanas scenārijiem.
• Veicināt ekonomiski dzīvotspējīgu zālāju apsaimniekošanas modeļu ieviešanu reģionos ar dažādiem dabas un sociālekonomiskajiem apstākļiem.
• Vairot plānotāju un vietējo iedzīvotāju zināšanas un prasmes saistībā ar ekonomiski dzīvotspējīgu zālāju ekosistēmu apsaimniekošanu un to sniegto pakalpojumu pārvaldību.

Projektā tiek izstrādāts inegrēts plānošanas instruments ilgtspējīgai zālāju apsaimniekošanai, kas sekmēs lauku teritoriju stratēģiskās plānošanas procesu, veicinot zālāju apsaimniekošanas efektivitāti un nodrošinot sasaisti starp sociālājam, ekonomikas, vides un lauksamniecības politkām.

Projekta ietvaros tiek īstenotas uzņēmējdarbību veicinošas aktivitātes un izstrādāti uzņēmējdarbības attīstības secenāriji, kuri varētu kalpot par pamatu investīciju plāniem, kā arī atjaunotas aizaugušas un neapsaimniekotās zemes, veidojot daļēji dabiskus zālājus un radot prokšnosacījumus to tālākai daudzfunkcionālai izmantošanai.

Projekta ietvaros izstrādāts informatīvais buklets, kurā ietverta gan galvenā informācija par projektu, tā mērķiem un aktivitātēm, kā arī iespējams uzzināt par zālāju vērtību un tās noteikšanu. Savukārt roll up stends informē par zālāju sniegtajiem labumiem un dabisko zālāju platībām un nozīmi.  

Brošūra “Ilgtspējīga zālāju apsaimniekošana – pieredze, izaicinājumi un iespējas” (angļu valodā) apkopo informāciju par esošo labo praksi un sniedz rekomendācijas, kā Baltijas valstīs pārvarēt izaicinājumu apsaimniekot vērtīgos pusdabiskos zālājus.

Brošūras "Zālāju sniegtie labumi cilvēkiem: ievads par zālāju ekosistēmas pakalpojumiem" (angļu valodā) mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar ekosistēmas pakalpojumu konceptu, jo īpaši akcentējot zālāju ekosistēmu, kā arī iepazīstinot ar jauniem aspektiem par zālājiem. Brošūra patlaban ir pieejama angļu valodā, bet jau drīzumā tiks sagatavots tās tulkojums latviešu valodā.

 

Īstenošanas laiks

06/2014 – 04/2019

Projektu finansē

Projektu daļēji finansē
ES LIFE+ Programma

Projekta partneri

Vadošais partneris:
Baltijas Vides Forums - Lietuva

Sadarbības partneri:
Baltijas Vides Forums – Latvija
Latvijas Universitāte
Cēsu novada pašvaldība
Z/s "Kalnāju ferma"
Baltijas Vides Forums – Igaunija
Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitāte
Lumanda pašvaldība
Z/s "Kurese"
Pavilniai un Verkiai reģionālais parks
Dubisa reģionalais parks
Šilute rajona pašvaldība
SIA Hnit-Baltic
Vides risinājumu institūts

Projekta numurs

LIFE13 ENV/LT/000189 

Plašāka informācija

Kristīna Veidemane
Nacionālā koordinatore/ vides eksperte
Tel. 6735 7551
kristina.veidemane[at]bef[dot]lv