Dabas aizsardzība

Projekti

Sektorālās informācijas sistēmas atbalsts bioloģiskās daudzveidības sektoram (SIS Biodiversity)
03/2019-12/2020

Agrovides lauksaimniecības sistēmu ilgtspējas izpratne un pilnveidošana Eiropas Savienībā (UNISECO)
05/2018-04/2021

Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā (ENGRAVE)
05/2018-04/2020

Ekosistēmu pakalpojumu kartēšana kā atbalsts politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā (ESMERALDA)
02/2015-07/2018

Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass)
06/2014 – 04/2019

Zālāju ekosistēmu pakalpojumu apzināšana un kartēšana Siguldas novadā
03/2014-11/2014

Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai (LIFE Grassservice)
10/2013 - 12/2017

Baltijas jūras pilotprojekts: jaunu pieeju izmēģināšana integrētam vides monitoringam Baltijas jūrā (BALSAM)
10/2013 - 05/2015

Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā (MARMONI)
10/2010 - 03/2015

Ietekmes uz vidi novērtējuma koncepcija vēja ģeneratoru parku izveidei atklātā jūras teritorijā
11/2007-10/2009

Dabas aizsardzības plāna dabas parkam "Bauska” kopsavilkuma (saīsinātās versijas) sagatavošana, publicēšana un izplatīšana
04/2007-11/2007

Dabas liegums “Raķupes ieleja”. Dabas aizsardzības plāns
03/2006-04/2007

Boreālo mežu biotopiem labvēlīgs aizsardzības statuss – pieredzes apmaiņa starp Baltijas valstu un Ziemeļvalstu ekspertiem
10/2005-07/2006

Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā
08/2005-07/2009

Bioloģiskās daudzveidības monitoringa īstenošana saskaņā ar ES Putnu un Biotopu direktīvas prasībām: Baltijas valstu reģionālās sadarbības veicināšana
02/2005-12/2005

Anda Ruskule

Vides eksperte/ projektu vadītāja
Dabas aizsardzība, ekosistēmu pakalpojumi, ainavu ekoloģija, jūras telpiskā plānošana

anda.ruskule[at]bef[dot]lv 
Tel.: 6735 7548

Dabas aizsardzība ir viena no Eiropas Savienības vides politikas galvenajām aktualitātēm, un Baltijas Vides forums ir iesaistījies dažādu dabas aizsardzības projektu īstenošanā. Tā kā Natura 2000 teritoriju tīkla izveidošana jūrā ir pašreizējā Eiropas Savienības politikas prioritāte dabas aizsardzībā, tad tas ir arī galvenais Baltijas Vides Foruma darbības virziens šajā sfērā. Vēl viena no darbības jomām ir dabas aizsardzības plānu izstrādāšana, kā arī dažādu citu projektu īstenošana, piemēram, par boreālo mežu biotopiem, bioloģiskās daudzveidības monitoringu, dabas resursu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu izmantošanu. Arī turpmāk dabas aizsardzības tēmas ietvaros plānots īstenot dažādus projektus – gan nacionālas nozīmes, gan pārrobežu sadarbības ietvaros.