Starptautiska konference "NVO loma vides politikas veidošanā un ieviešanā: Baltijas Jūras rīcības programma un plašāk"


2007. gada. 7.-8.novembrī Jūrmalā tikās 40 vides nevalstisko organizāciju pārstāvji no Latvijas, Lietuvas Igaunijas, Sanktpēterburgas, Ukrainas un Baltkrievijas.

Sanāksmes mērķi bija dalīties pieredzē vide politikas veidošanā un ieviešanā, kā arī apspriest turpmākās iespējamās NVO aktivitātes, īpaši Baltijas jūras reģionā.

Sanāksmes laikā:

  • NVO pārstāvji izvērtēja savu līdzšinējo darbību un galvenos šķēršļus aktīvākai darbībai. Baltijas valstis dalījās pieredzē par sadarbību gan ar Vides ministriju, gan ar citām ministrijām un valsts institūcijām. NVO ir izveidojušas kopējas koalīcijas vai padomes, kuras ietvaros notiek regulāras sanāksmes un darbs pie vides politikas un likumdošanas dokumentu komentēšanas un viedokļu apmaiņas. Arī līdzdalība dažādās darba grupās ir nesusi pozitīvus rezultātus. Šādas kopējas sadarbības formas vēl nav izveidotas ne Krievijā, ne Ukrainā, ne Baltkrievijā.
  • Ukrainas un Krievijas NVO savukārt atzina, ka vēršanās tiesā ir bijis līdz šim par vienu no efektīvākajiem instrumentiem, lai panāktu vides aizsardzības prasību ievērošanu. Baltijas valstu NVO līdz šim tiesās ir vērsušās atsevišķos gadījumos, piemēram, saistībā ar nelikumīgu apbūvi vai plānotiem būvniecības darbiem.
  • NVO pārstāvji uzsvēra, ka līdz šim nepietiekami līdzekļi tiek atvēlēti sabiedrības informēšanai un izglītošanai par vides jautājumiem. Tāpēc ciešāka sadarbība būtu jāveic ar mediju pārstāvjiem.
  • Baltijas jūras aizsardzībai tiek izstrādāts jauns Baltijas jūras rīcības plāns. Plānots to pieņemt jau nākamajā nedēļā Krakovā, Polijā. Sanāksmes laikā tika noskaidrots, ka diemžēl Baltijas valstīs nav bijušas diskusijas ar NVO pārstāvjiem par to, kādas rīcības nepieciešams iekļaut jaunajā rīcības plānā, kā arī par to, kā NVO varētu līdzdarboties šī plāna ieviešanā. Sanāksmes dalībnieki ierosināja nosūtīt vēstuli Helsinku Komisijas sekretariātam par nepieciešamību pēc plašākas NVO līdzdalības Baltijas jūras rīcības plāna sagatavošanā, kā arī turpmākā ieviešanā. Lai turpinātu ciešāku sadarbību, NVO pārstāvji uzsāka darbu pie kopēju pārrobežu sadarbības projektu un pasākumu izstrādes. Interese sadarboties ir ūdens apsaimniekošanas, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas, ekotūrisma attīstības, vides izglītības un informācijas jomā. Tika nolemts, ka nākamā NVO sanāksme tiktu organizēta St. Pēterburgā, Baltijas jūras dienas ietvaros 2008. gada martā.