Baltijas jūras valstu bīstamo atkritumu pārrobežu transporta informatīvās sistēmas izveide (Baltic Haz Control)


Paplašinoties Eiropas Savienībai ar jaunām dalībvalstīm, ir arī mainījusies atkritumu pārvadājumu procedūra Baltijas jūras reģionā (turpmāk – Reģions), jo vairs nepastāv iepriekšējās muitas kontroles un uzraudzība. Tāpēc ir svarīgi, lai bīstamo atkritumu pārrobežu pārvadājumu jomā tiktu nodrošināta savlaicīga informācijas apmaiņa starp valsts institūcijām, ieskaitot vides aizsardzības un uzraudzības iestādes. Pašlaik trūkst publiski pieejamas informācijas, kādas pārstrādes jaudas eksistē, kur un kāda veida bīstamos atkritumus Baltijas jūras reģiona valstīs būtu iespējams pārstrādāt. Viena no aktuālajām problēmām ir kā nodrošināt videi draudzīgu atkritumu pārstrādes procesu tām atkritumu plūsmām, kuras Reģionā tiek radītas nelielos apjomos, un tāpēc ir ekonomiski nepamatoti celt jaunas pārstrādes rūpnīcas katras valsts teritorijā.
Tāpēc Baltijas jūras valstu atbildīgās institūcijas ir vienojušās apmainīties ar informāciju, lai koordinētu atkritumu plūsmu pārrobežu transportēšanu un plānotu atkritumu pārstrādes infrastruktūras attīstību, izveidojot interneta portālu kā kopēju komunikācijas platformu.

Projekta mērķis ir izveidot Baltijas jūras reģiona informatīvo sistēmu par bīstamo atkritumu plūsmām (izstrādājot kopēju komunikācijas platformu, apkopojot informācijas avotus un ziņošanas formātus vienotā sistēmā, lai sniegtu pilnīgu pārskatu par atkritumu plūsmām, to pārstrādes jaudām un apjomiem, kā arī transportēšanas un apglabāšanas veidiem reģionā).

Projekta  rezultāti:
1.Reģionāla datu bāze par atkritumu plūsmām un to apglabāšanas vietām;
2.Sakārtotas bīstamo atkritumu datu pārvaldes, monitoringa un atskaišu sistēmas;
3.Vadošo bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pārstāvju reģionālas sadarbības organizēšana;
4.Saskaņotas atkritumu plūsmu uzraudzības procedūras Baltijas jūras reģiona līmenī;
5.Labākie pieejamie risinājumi atsevišķu atkritumu plūsmu apsaimniekošanā un pārstrādē;
6.Reģionāls saraksts ar bīstamo atkritumu iekārtu pieejamām jaudām;
7.Reģionālo ieteikumu kopums nacionālai atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras plānošanai
8.Ierosinājumi infrastruktūras investīcijām. Viens no projekta gala produktiem ir interneta portāls, kurā eksperti un atkritumu apsaimniekošanā iesaistītās puses varēs komunicēties dažādos Forumos, kā arī ir publicēta informācija par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu Baltijas jūras reģionā, kā arī par bīstamo atkritumu pārstrādes iespējām. 

Īstenošanas laiks

06/2004-03/2007

Projektu finansē

Eiropas Savienības Interreg IIIB programma

Projekta partneri

Vadošais partneris:
GOES mbH, Schleswig-Holstein

Sadarbības partneri:
Vides, dabas aizsardzības un lauksaimniecības ministrija (Vācija)
Pilsētvides un vides attīstības pārvalde (Vācija)
Baltijas Vides Forums-Latvija
Baltijas Vides Forums-Lietuva
Baltijas Vides Forums-Igaunija
Somijas Vides institūts
Rogalandas mačību un izglītības centrs (Norvēģija)

Plašāka informācija

Valters Toropovs
Vides eksperts
Tel. 6735 7546
valters.toropovs[at]bef[dot]lv