Eiropas Atkritumu Sektora Palīgs (EUWAS)


P
rojekta galvenais mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības valstu vietējā un reģionālā līmeņa valsts un privātā sektora pārstāvjus ar aktuālu informāciju par būtiskiem atkritumu apsaimniekošanas aspektiem. Projekta uzsvars tiek likts galvenokārt uz strukturētu datu un informācijas apstrādi un izplatīšanu, kuru izmantošana ikdienā ir nepieciešama ar atkritumu sektoru saistītājiem uzņēmumiem un iestādēm. Izplatot kvalitatīvu informāciju, EUWAS novērsīs tās informācijas nepilnības, ar kurām pašreiz nākas saskarties dažādām mērķauditorijām Eiropas valstīs. Tā rezultātā šis starptautiskais pakalpojums uzlabos lēmumu pieņemšanas kvalitāti un palīdzēs rast adekvātus risinājumus atkritumu apsaimniekošanas pasākumu ieviešanai attiecīgajās pašvaldībās un reģionos. Lai sasniegtu šos mērķus, EUWAS portāls piedāvās vairākus produktus, kuri izmantots dažādās Eiropas valstīs pieejamos datu un informācijas avotus. Izmantotajiem datu avotiem būs jāatbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem, lai nodrošinātu to pieejamību, uzticamību un kvalitāti gan to formā, gan saturā. Katrs no produktiem to lietotājam piedāvās specializētus pakalpojumus un praktiski pielietojamas atkritumu apsaimniekošanas metodes. Tas ietver plānošanu, monitoringu un tehniski organizatoriskos pasākumus.

 Produkts A „Virtuālais pasūtītājs un partneru forums” dos iespēju lietotājam prezentēt sava uzņēmuma profilu, meklēt citu uzņēmumu produkcijas un ražošanas profilu, kā arī meklēt partnerus kopīgiem projektiem.
Produkts B „Informācija par konkursiem un piedāvājumiem” piedāvās atklāto konkursu un dažādu pasūtījumu informāciju, lai palīdzētu sabiedrisko un privāto struktūru pārstāvjiem sagatavot projektu pieteikumus izsludinātiem konkursiem.
Produkts C „Informācija par labajām praksēm / labākajām tehnoloģijām” piedāvās pamatoti atlasītus, publiski pieejamu tehnoloģiju un labākās prakses piemērus.
Produkts D „Atkritumu apsaimniekošanas plāni” piedāvās atlasītas kvalitatīvas nacionālās un Eiropas publiski pieejamās datubāzes, lai palīdzētu vietējām un reģionālajām institūcijām sagatavot atkritumu apsaimniekošanas plānus.
Produkts E „GIS Dati atkritumu apsaimniekošanas loģistikas plānošanai” demonstrēs ģeogrāfisko informācijas sistēmu izmantošanu tehniski organizatorisko pasākumu plānošanai.
Papildus šo produktu izstrādāšanai, viena no darbības jomām būs atbalstīt mērķa grupas EUWAS izstrādāto produktu pielietošanu ikdienas darbā, piedāvājot lietotājiem viegli saprotamas norādes un instrukcijas. Šīs instrukcijas lietotājam sniegs vispusīgu atbalstu dažādās jomās, piemēram, atļaujas saņemšanas procedūras, ES pasūtījumi/ konkursi un atkritumu apsaimniekošanas plānu sagatavošana.

EUWAS projekta mērķa grupa ir pašvaldības, reģionālās institūcijas, kā arī atkritumu radītāji, apsaimniekotāji un pārstrādes uzņēmumi, it īpaši mazie un vidējie uzņēmumi. Portāla tālāku pastāvēšanu jānodrošina ienākumiem, kurus gūs caur izveidotajiem pakalpojumiem – reģistrēta lietošana, apmācības pasākumi, reklāmas izvietošana.

īstenošanas laiks

01/2005-12/2007

Projektu finansē

Vācijas Federālā Vides Aģentūra

Projekta partneri

Vadošais partneris
Fraunhofera Vides, drošības un enerģijas tehnoloģiju institūts (Vācija)

Sadarbības partneri:
Baltijas Vides Forums-Latvija
Baltijas Vides Forums-Lietuva
Baltijas Vides Forums-Iguanija
Atkritumu un ūdens apsaimniekoššanas apmācību centrs (Vācija)
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gуrnictwa Skalnego (Polija)
Kauņas Tehnoloģijas Universitāte, – Vides inžženierijas institūts (Lietuva)
Hāgenas pilsētas vides pārvalde (Vācija)
SIA Zeitec (Vācija)

Plašāka informācija

Kristīna Veidemane
Vides eksperte
Tel. 6735 7551
kristina.veidemane[at]bef[dot]lv