Sabiedrības un nevalstisko organizāciju aktīva līdzdalība – priekšnoteikums efektīvas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionālās politikas īstenošanai


 Projekta vispārīgais mērķis ir sniegt ieguldījumu NVO attīstībā un sadarbībā Baltijas jūras reģionā, tādējādi veicinot nevalstisko organizāciju aktīvu līdzdalību sadzīves atkritumu apsaimniekošanas politikas efektīvai ieviešanai reģionālajā līmenī.

 Konkrētie mērķi:
1. Izveidot un aktivizēt Latvijas un Igaunijas NVO sadarbību līdzdalībai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas politikas efektīvai ieviešanai reģionālajā līmenī.
2. Atbalstīt un palielināt pārrobežu sanāksmju skaitu, kurās piedalītos dažādas iedzīvotāju grupas, it īpaši jaunieši. Tiek plānotas dažādas aktivitātes skolēniem, tai skaitā pieredzes apmaiņas brauciens, kura laikā būs vairākas sanāksmes, plānotas arī diskusijas, starptautiska konference, konkursi un citas aktivitātes.
3. Paaugstināt sabiedrības informētību par pārrobežu sadarbības pasākumiem un veicināt Eiropas integrācijas procesu, sagatavojot un izplatot informatīvus materiālus vietējiem iedzīvotājiem un atsevišķām mērķa grupām par to lomu atkritumu apsaimniekošanas politikas mērķu sasniegšanā.
 4. Attīstīt un uzlabot sadarbību starp vietējiem iedzīvotājiem abpus robežām ar nolūku veicināt ekonomisko attīstību un uzlabot dzīves apstākļus, kā arī uzturēt pastāvīgu savstarpēju kontaktu.
 5. Aizsargāt un uzlabot vidi, tai skaitā arī atbalstīt vietējās enerģijas efektivitātes shēmas un atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu.

 Projekta mērķa grupa: nevalstiskās organizācijas gan Ziemeļvidzemē, gan Vīlandes reģionā, skolas (no Cēsu, Limbažu, Valkas un Valmieras rajona), iedzīvotāji – galvenokārt Valmieras un Vīlandes pilsētas iedzīvotājiem, kā arī pašvaldības, Vides ministrija un Valmieras reģionālā vides pārvalde.
  
 Aktivitātes:
• Vidzemes un Vīlandes reģionu NVO sadarbības veicināšana līdzdalībai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas politikas ieviešanai reģionālajā līmenī – pieredzes apmaiņas sanāksme, kontaktu nodibināšana, koncepcijas izstrāde par vietējo NVO līdzdalību sadzīves atkritumu apsaimniekošanas politikas ieviešanai reģiona līmenī.
• Sabiedrības grupu līdzdalība sadzīves atkritumu apsaimniekošanas politikas mērķu sasniegšanā – aktivitātes skolēniem (zīmējumu konkurss, vides avīzes izdošana, reģionālā foruma sarīkošana, pieredzes apmaiņas brauciens), iedzīvotājiem (pētījums par patēriņa ieradumiem, anketēšana par sadzīves atkritumu šķirošanu, diskusija par rezultātiem).
 • Starptautiska konference par sabiedrības līdzdalību sadzīves atkritumu apsaimniekošanā.
• Informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana – NVO, skolām, iedzīvotājiem
• Pasākuma publicitāte – sižeti TV un radio medijiem par projekta aktivitātēm, raksti reģionālajām avīzēm, projekta informācijas publicēšana gan ”Baltijas Vides Foruma” (www.bef.lv), gan citās interneta mājas lapās.
Norises vieta – Latvija (Ziemeļvidzeme, Valmiera) un Igaunija (Vīlandes rajons, Vīlande).

Īstenošanas laiks

12/2005-09/2006

Projektu finansē

Eiropas Savienības Phare 2003 ”Pārrobežu sadarbības programma Baltijas jūras reģionā”
(LV2003/005-876)

Projekta partneri

Vadošais partneris
Baltijas Vides Forums-Latvija

Sadarbības partneri
Baltijas Vides Forums-Igaunija
Valmieras Pilsētas dome

Plašāka informācija

Kristīna Veidemane
Vides eksperte
Tel. 6735 7551
kristina.veidemane[at]bef[dot]lv