Nevalstisko organizāciju līdzdalība jaunajā Latvijas ūdens apsaimniekošanas politikā


Projekta mērķis: attīstīt un stiprināt NVO līdzdalību jaunās ūdens apsaimniekošanas politikas ieviešanā, balstoties uz upju baseinu pieeju.

Projekta galvenā mērķa grupa :NVO, kas aktīvi darbojas ar ūdens jautājumiem saistītās jomās, jo īpaši Lielupes pārrobežu upes baseina apgabalā, kā arī upju baseinu pārvaldes institūcijas (Latvijā – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra un Lietuvā – Vides aizsardzības aģentūra) un Vides ministrija. Projekta galvenās aktivitātes ietvēra stratēģijas izstrādi NVO līdzdalībai upju baseinu apsaimniekošanas politikā, informācijas un pieredzes apmaiņa vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī dialoga veicināšana starp atbildīgajām valsts institūcijām un NVO.

Projekta laikā tika izstrādāti šādi galvenie produkti:

- noorganizēti vairāki pasākumi (viens starptautisks seminārs un piecas mazākas sanāksmes),
- izstrādātas divas publikācijas: stratēģija un informatīvais buklets;
kā arī izveidota NVO un ūdens apsaimniekošanas jautājumiem veltīta mājas lapa un diskusiju forums.

Projekta rezultāti ir ņemti vērā, viedojot upju baseiniem veltītu portālu: www.balticrivers.eu  . Šis portāls kopš 2011.gada vasaras tiek veidota kā vienots portāls saistībā ar upju baseinu apsaimniekošanu, sākot ar informāciju tieši par Lielupes baseinu.

Īstenošanas laiks

10/2004-06/2005

Projektu finansē

Sabiedrības integrācijas fonda administrētas ES Phare grantu programma "Pilsoniskas sabiedrības attīstība un stiprināšana"

Projekta partneri

Baltijas Vides Forums-Latvija
Baltijas Vides Forums - Lietuva

Plašāka informācija

Kristīna Veidemane
Vides eksperte
Tel. 6735 7551
kristina.veidemane[at]bef[dot]lv