Lielupes starptautiskā upju baseina apsaimniekošanā iesaistīto pušu zināšanu padziļināšana par ūdens videi bīstamām vielām


 Vispārējais projekta mērķis: sekmēt Baltijas jūras reģiona vides kvalitātes uzlabošanos, ierobežojot/samazinot starptautiskā līmenī atzītu ūdens videi bīstamo vielu emisijas no lauksaimniecības un uzņēmējdarbības un veicinot pārrobežu sadarbību starp iesaistītajām interešu pusēm Lielupes/Mūsas upju baseinā.

Konkrētie mērķi
:
- Atbalstīt Baltijas valstis Ūdens Struktūrdirektīvas (2000/60/EC) un Helsinku Komisijas 19/5 Rekomendācijas prasību ieviešanā to pārrobežu kontekstā;
- Iegūt pārskatu par iespējamiem ūdens videi bīstamo vielu piesārņojuma avotiem Lielupes/Mūsas upju baseinā;
- Sniegt informāciju par jaunākajām aktivitātēm saistībā ar ūdens videi bīstamām vielām Eiropas Komisijas darba grupās;
- Veicināt sadarbību starp valsts un reģionālajām institūcijām, kas atrodas Lielupes/Mūsas upju baseinā;
- Izplatīt informāciju zemniekiem un rūpniecības uzņēmējiem par ūdens videi bīstamo vielu izraisītiem riskiem veselībai un apkārtējai videi, ko rada šo vielu saturošo produktu izmantošana;
- Veicināt starptautiska līmeņa pieredzes apmaiņu saistībā ar jautājumiem par ūdens videi bīstamām vielām pārrobežu upju baseinos Baltijas jūras un Eiropas reģionos.
 
Mērķgrupas:
Kompetentās institūcijas, kas atbild par Ūdens Struktūrdirektīvas (2000/60/EC) ieviešanu Latvijā un Lietuvā; kontrolējošās vides aizsardzības valsts iestādes no Latvijas un Lietuvas gan centrālās, gan no reģioniem; uzņēmumi no Lielupes upju baseina apgabala; zemnieki no Lielupes upju baseina apgabala.

Galvenās aktivitātes
:
 - Pieejamās informācijas un datu apkopojums par ūdens videi bīstamām vielām Lielupes upju baseina apgabalā;
- Starptautiskais seminārs par pārrobežu upju baseinu apgabalu pārvaldību saistībā ar ūdens videi bīstamo vielu emisiju samazināšanu;
 - Apmācības uzņēmumiem par ūdens videi bīstamo vielu noteikšanu izmantotajos ķīmiskos produktos, ieskaitot mājas darba veikšanu; 
- Informācijas dienas zemniekiem par ūdens videi bīstamām vielām augu aizsardzības līdzekļos un ieteikumi piesārņojuma riska samazināšanai; 
- Seminārs starp Lielupes upju baseina apgabalā iesaistītajām interešu pusēm projekta gaitā iegūto rezultātu izvērtēšanai un nepieciešamo pasākumu ūdens videi bīstamo vielu emisiju samazināšanai apspriešanai; 
- Informācijas lapiņas rūpniecības uzņēmumiem un zemniekiem.

Īstenošanas laiks

02/2005-12/2005

Projektu finansē

Eiropas Savienības PHARE 2002 programma "Baltijas jūras reģiona sadarbības programma Latvijai"

Projektu partneri

Vadošais partneris:
Baltijas Vides Forums-Latvija

Sadarbības partneris:
Baltijas Vides Forums-Lietuva

Plašāka informācija

Kristīna Veidemane
Vides eksperte
Tel. 6735 7551
kristina.veidemane[at]bef[dot]lv