Baltijas jūras austrumu daļas starptautisko upju baseinu apgabalu tīkls (TRABANT)


Projekta mērķis ir sekmēt Baltijas jūras un tās apkārtnes labas ūdens kvalitātes nodrošināšanu, kā arī stiprināt saites starp upes baseinu apsaimniekošanas plānošanu un telpisko plānošanu. Bez tam projekts salīdzinās, izvērtēs un testēs metodes un līdzekļus, kurus pielietotu upju baseinu galveno uzdevumu plānošanā un vadībā, īpaši ņemot vērā pārrobežu jautājumus, jo projektā uzsvars likts uz pārrobežu sadarbību starp ES valstīm un pie ES nepiederošām valstīm, kuras atrodas upju Vuoksi, Narvas, Daugavas un Nemūnas baseinos. Tieši tādēļ ir tik ļoti nepieciešams meklēt jaunus līdzekļus, kā atrast kopēju pieeju, veikt praktisku izvērtēšanu un pārbaudīt pieejamās metodes. Upju baseinu apsaimniekošanai ir nepieciešams izveidot spēcīgu pamatu tuvākajos gados. Bez sekmīgas ieinteresēto pušu, gala produktu lietotāju un visas sabiedrības iesaistes nebūs iespējams pilnvērtīgi attīstīt ilgtspējīgas ūdens apsaimniekošanas risinājumus. Tādēļ projekts piedāvā brīnišķīgu iespēju iesaistītajām pusēm saskaņot idejas un attīstīt sadarbību. Un liels uzsvars projektā būs likts uz sabiedrības līdzdalības veicināšanu un informācijas izplatīšanu.

Projekta rezultāti
: rekomendācijas un rokasgrāmata par upju baseinu apsaimniekošanas plānošanas iespējām pārrobežu ūdeņiem. To var izmantot gan Baltijas jūras baseina reģionā, gan citos Eiropas reģionos.

Projekta uzdevumi ir strukturizēti 4 pasākumu blokos:
1. Ūdens struktūrdirektīvas ieviešanas pamatelementi. Sekmēta pārrobežu pieeja upju baseinu novērtējuma un apsaimniekošanas metožu un instrumentu pielietošanā; piemēram ĢIS, ūdens kvalitātes un slodzes novērtēšana un monitoringā, ekspertu tīkla veidošana. Izstrādāts atsevišķu Baltijas valstu baseinu (Vouksi, Narva) GIS modeļi, ūdens kvalitātes un monitoringa rezultātu novērtējums. Darbs notiek darba grupas ietvaros.
2. Teritoriālā plānošana un upju baseinu apsaimniekošana. Uzlabotas zināšanas par saiknēm starp telpisko/teritorijas plānošanu un upju baseinu apsaimniekošanu. Izstrādāts 11 Baltijas jūras valstu salīdzinošs ziņojums par teritorijas plānošanu un upju baseinu apsaimniekošanu. Lai dziļāk papētītu dažādas pieejas, tad atsevišķos baseinos tiks veikts pētījums par to kā praktiski integrēt upju baseinu plānošanas jautājumus teritorijas plānojumos (Latvijā: Daugavas baseins, Jēkabpils rajona plānojums) Organizēti 2 reģionāli semināri Stokholmā.
 3. Sabiedrības līdzdalība. Tālāk attīstīt sabiedrības līdzdalības metožu pielietojumu upju baseinu plānošanas apsaimniekošanas procesos, īpaši uzmanību pārrobežu ūdeņiem. Dažādu sabiedrības līdzdalības metožu analīze, atsevišķu metožu testēšana pilot teritorijās, rezultātu salīdzināšana, secinājumi. Organizēts 1 reģionālais seminārs Tartu. 4. Ieteikumi/ vadlīnijas sadarbībai pārrobežu upju baseinos. Projekta rezultāti būs rekomendācijas un rokasgrāmata par upju baseinu apsaimniekošanas plānošanas iespējām pārrobežu ūdeņiem. To varēs izmantot gan Baltijas jūras baseina reģionā, gan citos Eiropas reģionos.

 Projekta ietvaros 2007. gada 19. februārī un 16. maijā tika organizētas simulācijas spēles skolēniem par sabiedrības līdzdalību teritorijas plānošanas procesā. 2007. gada 19. februārī rīkotā simulācijas spēle notika Jēkabpils rajona padomē, iesaistot vecāko klašu skolēnus no dažādām skolām. Taču 2007. gada 16. maijā organizētā lomu spēle tika organizēta Sēlpils pamatskolā, iesaistot 7.-8. klases skolēnus un informējot viņus par teritorijas plānošanas procesiem pašvaldībās, Sēlpils teritorijas plānošanu un par ūdens resursu izmantošanu un kvalitāti. Abu aktivitāšu rezultātā tika izveidota arī rokasgrāmata par to, kā organizēt lomu spēles, kā arī liekot uzsvaru tieši uz lomu spēlēm saistībā ar teritorijas plānojuma jautājumu izspēlēšanu.

Īstenošanas laiks

07/2005-12/2007

Projektu finansē

Eiropas Savienība INTERREG IIIB

Projekta partneri

Vadošais partneris:
Somijas Vides institūts

Sadarbības partneri:
Dienvidaustrumu Somijas reģionālais vides centrs
Dienvidu Karēlijas reģionālā padome
Peipusa Centrs pārrobežu sadarbībai
Tallinas Tehnoloģijas Universitāte
Jõgevamaa rajona Vides departaments
Karaliskais Tehnoloģijas institūts, Stokholma
Telpiskās attīstības Ziemeļu centrs, Zviedrija
Jēkabpils rajona padome,
Baltijas Vides Forums-Latvija
Ūdens resursu kompleksas lietošanas centrālais pētnieciskais institūts, Baltkrievija
Baltijas Vides Forums-Lietuva
Centrs pārrobežu sadarbībai -St. Pēterburga
Limnoloģijas institūts, Krievijas zinātņu Akadēmija
Krievijas pilsētvides pētniecības un projektēšanas valsts institūts
Federālais ūdens resursu apsaimniekošanas valsts institūts "Baltwodhoz", Krievija

Plašāka informācija

Kristīna Veidemane
Vides eksperte
Tel. 6735 7551
kristina.veidemane[at]bef[dot]lv