Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā (GrandeRio)


 Vispārējais mērķis: uzlabot Lielupes baseina vides kvalitāti, īstenojot kopīgus ūdens apsaimniekošanas pasākumus efektīvai ūdens reursu apsaimniekošanai pierobežas reģionā.

 Specifiskie mērķi:
 veicināt ūdenssaimniecības pakalpojumu plānošanas attīstību Lielupes baseina apgabala pierobežas apdzīvotajās vietās;
paaugstināt sabiedrības vides apziņu, piedāvājot informāciju, paaugstinot zināšanas un prasmes par ūdens resursu apsaimniekošanu;
uzlabot ūdens un dabas resursu, kā arī Lielupes baseina apgabala resursu kvalitāti.

Projekts adresēts šādām mērķgrupām
: Lielupes sateces baseina iedzīvotājiem; pašvaldību darbiniekiem; skolēniem un jauniešiem; Latvijas un Lietuvas Vides ministrijas pārstāvjiem; dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem; jebkuram Latvijas un Lietuvas iedzīvotājam, kas apmeklēs projekta mājas lapu.

Projektā paveiktais
- sagatavots posteris par eitrofikācijas novēršanu; 
- noticis informatīvais pasākums jauniešiem Saulainē (21.11.2012), kura mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar Lielupi, tās apkārtnes dabas vērtībām, ūdens kvalitāti un tās nozīmi mūsu ikdienā;
- notikusi projekta noslēguma konference "Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā" (24.-25.10.2012), Bauska, Latvija. Konferences ietvaros projekta partneri prezentēja paveikto, diskutējām par problēmsituācijām un iespējamiem risinājumiem, kā arī apmeklējām projekta ietvaros tīrītos upes posmus un uzstādīto infrastruktūru Bauskas novadā;
- izdots kopsavilkums par projektā paveikto, kurā esam apkopojuši projekta rezultātus, izvērtējuši paveikto un ilustrējušo to;
- noticis informatīvais pasākums jauniešiem Mežotnē (16.10.2012), kura mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar Lielupi, tās apkārtnes dabas vērtībām, ūdens kvalitāti un tās nozīmi mūsu ikdienā;
- projekta ietvaros Latvijas un Lietuvas pierobežas upēs notikušas vairākas laivošanas ekspedīcijas, kuru laikā tika ņemti ūdens paraugi, veiktas to ekspress analīzes, kā arī notikušas tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem, lai informētu par ūdens kvalitātes problēmām un stāstītu par iespējamies risinājumiem to novēršanā;
- notikusi otrā starptautiskā jauniešu vasaras skola, (20.-22.08.2012), Iecava, Latvija, kuras mērķis bija raisīt jauniešu interesi par Lielupes ūdens resursiem un dabas vērtībām, rosināt izzināt dažādus ūdens, ekoloģijas un ūdens resursu apsaimniekošanas aspektus, kā arī piedalīties praktiskajās un izpētes nodarbībās;
- izstrādāts apkopojošs pētījums (angļu valodā) par pieejamajiem risinājumiem un aprīkojumu mazās apdzīvotās vietās: lietus ūdens, dzeramā ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanai;
- notikusi jauniešu vasaras skola (07.08.-12.08.2011), Birži, Lietuva, par Lielupes baseina apgabala ūdens resursiem. Tās mērķis bija sniegt zināšanas par Lielupes baseinu, izzinot dažādus ūdens, ekoloģijas un ūdens resursu apsaimniekošanas aspektus; piedaloties praktiskos uzdevumos un pētījumos, kas saistīti ar ūdeni.;
- noticis seminārs par praktiskiem risinājumiem ūdens resursu apsaimniekošanā (16.06.2011), Pakruoja, Lietuva. Semināra laikā Latvijas un Lietuvas pašvaldību un ūdens saimniecības uzņēmumu pārstāvji dalījās pieredzē par dzeramā ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanu;
- izstrādāta projekta mājas lapa, kurā ikviens interesents var saistošā veidā iegūt galveno informāciju par Lielupes baseina apgabalu un ūdens resursiem, dabas vērtībām, dažādām aktivitātēm un iespējām tajās piedalīties! http://lielupe.balticrivers.eu ;
- sagatavots koncepts "Kopējie vides kritēriji ūdens apsaimniekošanas pakalpojumu uzlabošanai Lielupes upes baseina teritorijā" (angļu valodā), kurā iekļauts ūdens apsaimniekošanas situācijas apraksts, raksturotas ūdens apsaimniekošanas problēmas mazās apdzīvotās vietās Lielupes baseinā, minētas likumdošanas noteiktās prasības, kā arī iekļauta informācija par pieejamo finansējumu;
- noticis pieredzes apmaiņas brauciens (01.06.2011) uz Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātu, kura laikā uzzinājām daudz interesanta par sabiedrības izglītošanas aktivitātēm, piedalījāmies Vitrupes tīrīšanā un mācījāmies noteikt upes ūdens kvalitāti pēc tajā mītošajām dzīvajām radībām. Tādējādi guvām iedvesmu un praktiskas zināšanas, ko vēlāk izmantojām, organizējot izglītojošās jauniešu vasaras skolas;
- izstrādāts projekta buklets (latviešu, lietuviešu un angļu valodā), lai ikviens īsumā varētu iepazīties ar projekta mērķi un galvenajām aktivitātēm, kā arī ar projekta partneriem.

Īstenošanas laiks

01/2011-11/2012

Projektu finansē

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007-2013

Projekta partneri

Vadošais partneris:
Zemgales plānošanas reģions

Sadarbības partneri:
Baltijas Vides Forums-Latvija
Bauskas novada dome
Dobeles novada dome
Rundāles novada dome
Biržu Reģionālā parka administrācija
Pakruojas rajona pašvaldība
Baltijas Vides Forums - Lietuva

Projekta numurs

LLIII-157

Plašāka informācija

Dace Strigune
Projekta koordinatore
Tel. 6735 7560
dace.strigune[at]bef[dot]lv