Pasākumi kopīgai pārrobežu Gaujas/Koivas upes baseina apgabala apsaimniekošanai (Gauja/Koiva)

 
Vispārējais mērķis: uzlabot virszemes un pazemes ūdens resursu apsaimniekošanu, atbalstot kopīga Gaujas/ Koivas upes pārrobežu baseina apgabala apsaimniekošanas plāna izstrādes iniciatīvu.

Specifiskie mērķi: saskaņot pārrobežu ūdens objektu ģeogrāfiskās robežas; precizēt un noteikt vienotus sasniedzamos ūdens kvalitātes mērķus visam upes baseina apgabalam; harmonizēt pieejas un metodes upes baseina apsaimniekošanas plāna galvenajiem jautājumiem; atlasīt izmaksu efektīvus pasākumus, lai uzlabotu ūdens resursu stāvokli; informēt un iesaistīt sabiedrību ūdens resursu apsaimniekošanas procesā. 

Galvenās aktivitātes:

 • izstrādāt visam upes baseina apgabalam kopīgas ĢIS kartes ar savietojamiem datu slāņiem; 
 • izstrādāt pārskatu par esošajām ūdens kvalitātes stāvokļa noteikšanas metodēm un tipoloģiju; 
 • iegūt jaunus pētījuma datus, lai novērtētu ūdens kvalitātes stāvokli pārrobežu ūdens objektos; 
 •  izstrādāt priekšlikumus nepieciešamajām izmaiņām, lai varētu harmonizēt tipoloģiju un kvalitātes klasifikāciju starp abām valstīm;
 •  izvērtēt kvalitātes mērķus saskaņā ar specifiskiem kvalitātes parametriem; 
 • salīdzināt metodoloģiju slodžu ietekmes uz ūdeņiem novērtēšanai, salīdzināt esošos slodžu vērtējumus; izvērtēt novērotās ietekmes un to tendences; 
 •  veikt nozīmīgāko ūdens resursu lietojumu ekonomisko analīzi, potenciālās tendences nākotnē un izmaksu segšanas mehānismus; izstrādāt priekšlikumus pasākumu programmai, lai uzlabotu ūdens resursu apsaimniekošanu; 
 •  izstrādāt dažādus informatīvos materiālus – karti, brošūras, informācijas stendus, kā arī mājas lapu, kas ietvertu dažādus aspektus kopīgai ūdens resursu apsaimniekošanai; organizēt pārrobežu pasākumus par ūdens resursu izmantošanu, slodzēm un projekta rezultātiem. 


Projekta rezultātos ieinteresētās puses
: Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Igaunijas Vides ministrijas, Latvijas Vides, Ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Igaunijas Vides informācijas centrs, Latvijas Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas un Igaunijas reģionālas vides pārvaldes, kā arī Gaujas upes baseina apgabalā esošās pašvaldības, plānošanas reģioni, makšķernieku asociācijas, sabiedriskās organizācijas un citi interesenti.
 
Projektā īstenotās publicitātes un sabiedrības informēšanas aktivitātes:

 • Izstrādāts projekta buklets (latviešu, igauņu un angļu valodā), lai ikviens īsumā varētu iepazīties ar projekta mērķi un galvenajām aktivitātēm, kā arī ar projekta partneriem.
 • Izstrādāts un publicēts informatīvais materiāls kartes formātā (paralēli latviešu un igauņu valodā), lai ikviens interesents var uzzināt vairāk par Gaujas upes baseinu, tā dabas vērtībām, kā arī par Latvijas-Igaunijas pārrobežu ūdens objektiem. Materiālā ietverta arī Gaujas baseina apgabala karte. 
 • Izstrādāta projekta mājas lapa (latviešu, angļu un igauņu valodā). Tajā pieejama gan informācija par projektu un tā aktivitātēm, gan galvenie fakti par Gauju, gan 8 tematiskās sadaļas, kur par ūdeni un tās resursiem var uzzināt ikviens interesents - jaunietis, vides speciālists, dabas draugs vai kāds cits. 
 • Latvijas un Igaunijas pierobežas iedzīvotājiem rīkots seminārs par Gaujas ūdens resursu izmantošanu un Vaidavas upes sakopšanas talka! Seminārs notika 2012. gada 15.-16. jūnijā, Igaunijā, Veru pilsētā: 15. jūnijā – semināra pirmajā dienā – prezentācijas un diskusijas par ūdens resursu izmantošanu Gaujas upes baseina apgabalā, tika apspriestas galvenās problēmas, sabiedrības iesaistīšanās iespējas un iespējamie risinājumi, piemēram, upju baseinu apsaimniekošanas plāns;  16. jūnijā – semināra otrajā dienā visi tika aicināti uz Vaidavas upes sakopšanas talku netālu no Apes! Vaidava, kas iztek no Murata ezera (kopējs Latvijas un Igaunijas ezers), līkumo pa Alūksnes augstieni un aiz Apes tālāk tek pa Igauniju, kur ietek Mustjegi upē, kas ir viena no nozīmīgākām pietekām Gaujas baseina augštecē. 
 • Savukārt 2012. gada 14. jūlijā notika Braslas upes sakopšanas talka. Plašāks apraksts par to, kā veicās - zemāk pievienotajā žurnāla "Medības. Makšķerēšana. Daba" (2012. gada oktobra numurs) publicētajā rakstā.
 • Izdota brošūra "Kā lietojam Gaujas ūdeni?". Tās mērķis ir sniegt informāciju un salīdzinošu pārskatu par galvenajiem upes baseina ūdens lietošanas veidiem Latvijas un Igaunijas daļā, kā arī veicināt ilgspējīgu ūdens lietošanu.
 • Izdota brošūra "Kā ietekmējam Gaujas ūdeni?". Tās mērķis ir sniegt informāciju par galvenajām cilvēka darbības ietekmēm Gaujas upes baseinā, cik nozīmīgas tās ir, kādas ir atšķirības starp Latvijas un Igaunijas daļu un - ieteikumi videi draudzīgākai rīcībai un izvēlei.
 • Izdota brošūra "Kāds ir Gaujas ūdens?". Tā sniedz iespēju uzzināt, kas ir laba ūdens kvalitāte, pēc kādiem rādītājiem tā tiek vērtēta un kādi ir jaunākie projekta laikā veikto pētījumu rezultāti.
 • Izstrādāti informācijas stendi "Gauja abpus robežai', kas atraktīvā veidā attēlo dažādus faktus par dabu, ūdens kvalitāti un cilvēkiem Gaujas baseina teritorijā. Patlaban informācijas stendi ir izvietoti Valkā - ģimnāzijā, bibliotēkā un Tūrisma informācijas birojā - lai gan Valkas iedzīvotāji, gan tās viesi varētu iegūt atraktīvā vizuālā veidā sagatvotu informāciju par Gauju. 
 • Organizēts projekta noslēguma seminārs "Gauja abpus robežai: ceļā uz vienotu pārvaldību", kā arī izziņas baruciens, 2013. gada 27.-28. septembris, Sigulda, Latvija. Semināra mērkis: iepazīstināt ar jaunāko ūdens kvalitātes novērtējumu Gaujas upes baseina apgabalā, kā arī ar svarīgākajiem upju apsaimniekošanas un aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumiem.

 

 

 

 

Īstenošas laiks

07/2011-12/2013

Projektu finansē

Igaunijas – Latvijas programma 2007.-2013. gadam
www.estlat.eu 

Projekta partneri

Vadošais partneris:
Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Sadarbības partneri:

Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
Baltijas Vides Forums-Latvija 
Baltijas Vides Forums-Igaunija
Tallinas Tehnoloģiju Universitāte
Igaunijas Dabaszinātņu Universitāte.

Projekta numurs

EU 38839

Plašāka informācija

Dace Strigune
Projekta koordinatore
Tel. 6735 7560
dace.strigune[at]bef[dot]lv